Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 03. 09. 2020

Program MsZ 253/20201. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Čerpanie rozpočtu MsPS mesta Strážske k 30.06.2020
7. Plnenie finančného rozpočtu mesta Strážske k 30.06.2020
8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 2/2020
9. Návrh VZN č../2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu mesta Strážske
10. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – Správa za I. polrok 2020
11.Vstup mesta Strážske do Klubu akcionárov Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., o. z.
12. Voľby prísediacich Okresného súdu Michalovce pre volebné obdobie 2021 – 2024
13. Návrh na vyňatie majetku zo zmluvy o nájme nehnuteľností a technologických zariadení zo dňa 11.09.2017 KOOR Východ, s. r. o.
14. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva konaných v roku 2019
15. Informácie zo zasadnutí komisií
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia-Rôzne
18. Záver