Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 01. 07. 2021

Časť 1.

Časť 2.

Program MsZ 258/20211. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2020
7. Návrh na zmenu rozpočtu č. 1/2021 MsPS mesta Strážske
8. Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 2/2021
9. Návrh Dodatku č. 4 k VZN mesta Strážske č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske
10. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2022 - 2024
11. Správa hlavného kontrolóra z kontroly vykonávania inventarizácie k 31.12.2020 na MsÚ
12. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nedaňových príjmov – EK 229005 za znečisťovanie ovzdušia
13. Informácie zo zasadnutí komisií
14. Interpelácie poslancov
15. Diskusia-Rôzne
16. Požiadavka o súčinnosť mesta Strážske pri riešení problému s rozvodmi pitnej studenej vody
17. Záver