Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2020

Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2020 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Obsahuje celkový prehľad  rozpočtového hospodárenia, vrátane hodnotenia programového rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, ako aj údaje o hospodárení príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Rozpočet mesta na rok 2020 bol schválený MsZ dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 249, ako vyrovnaný v celkovej výške 5 784 240,- €. Pri tvorbe rozpočtu sa plánoval prebytok bežného rozpočtu vo výške 86 158 € a schodok kapitálového rozpočtu vo výške 352 983,- €. Krytie schodku kapitálového rozpočtu bolo v pôvodnom rozpočte plánované prebytkom bežného rozpočtu vo výške 86 158,00 € a prebytkom finančných operácií vo výške 266 825,00 €.

V priebehu roka boli zrealizované tri zmeny rozpočtu  rozpočtovými opatreniami, ktoré podliehali schvaľovaniu MsZ.  Upravený rozpočet Mesta Strážske na rok 2020 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 6 333 700,90 €.  Po zrealizovaných zmenách rozpočtu sa predpokladaný prebytok bežného rozpočtu znížil o 62 115,- €. Prebytok bežného  rozpočtu po zmenách je vo výške  21 043,-€. Schodok  kapitálového  rozpočtu sa zvýšil o 70 451,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu po zrealizovaných rozpočtových opatreniach bol vo výške 423 434,00 €. Celkový schodok rozpočtu mesta po zmenách bol plánovaný vo výške  402 391,00 €. Krytie plánovaného schodku rozpočtu mesta bolo riešené prebytkom finančných operácií vo výške 402 391,00 €.

Zmeny rozpočtu sa dotýkali tak príjmovej, ako aj výdavkovej  časti rozpočtu. Najviac zmien súviselo s prostriedkami na prenesený výkon štátnej správy zo ŠR. Celkové navýšenie rozpočtu zo ŠR je vo výške 466 893,88 €, v tom na financovanie bežných výdavkov rozpočtu vo výške 411 893,88 €. Finančné zdroje boli  prevažne na financovanie výdavkov preneseného výkonu štátnej správy, dotácie na opatrovateľskú službu, dotácie na krytie výdavkov v súvislosti pandémiou COVID 19 a taktiež podpora zamestnanosti pre MŠ Strážske. Plnenie  bežných príjmov zo štátného rozpočtu bolo vo výške 457 875,38 €. Na krytie  kapitálových výdavkov ŠR boli rozpočtované príjmy a výdavky vo výške 342 177,00 € skutočné plnenie príjmov bolo vo výške       327 177€. Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov je spracované v tabuľkovej forme. Zároveň je spracované plnenie rozpočtu podľa programov, kde sú všetky výdavky začlenené do jednotlivých programov a podprogramov.

V roku 2020 mesto svoj plánovaný schodok neprekročilo  a skutočný  výsledok  mesta k 31.12.2020  je  prebytok  vo výške 386 957,88 €. Na dosiahnutom výsledku sa najviac  podieľali prekročené príjmy  bežného  rozpočtu vo výške 143 186,01 €, ako aj úspora vo výdavkovej časti bežného  rozpočtu vo výške  366 485,17 €.

Súbory na stiahnutie:
- Záverečný účet Mesta Strážske za rok 2020 (pdf 975,71 kB)
- Programové plnenie rozpočtu za rok 2020 (pdf 303,75 kB)