Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2020 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Informácia o stave tepelného hospodárstva a pláne opráv KOOR Východ s. r. o.
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 7. Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné služby Michalovce za rok 2019
 8. Návrh VZN č. 1/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
 9. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území v meste Strážske“
 10. Správa o činnosti Mestskej polície Strážske za rok 2019
 11. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2019
 12. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2019
 13. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2020
 14. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2019
 15. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v roku 2018
 16. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2019
 17. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske z kontroly personálnej agendy zamestnancov MsÚ
 18. Informácie zo zasadnutí komisií
 19. Interpelácie poslancov
 20. Diskusia – Rôzne
 21. Záver