Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zariadenie na zber a výkup odpadov – prevádzka Strážske

Mesto Strážske oznamuje občanom, že mu bolo dňa 27. marca 2020 Okresným úradom Michalovce doručené rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, že navrhovaná činnosť „Zariadenie na zber a výkup odpadov – prevádzka Strážske“ sa nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Podľa § 24 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie verejnosť má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu o neposudzovaní aj vtedy, ak nebola účastníkom zisťovacieho konania. Za deň doručenia rozhodnutia sa pri podaní takého odvolania považuje pätnásty deň  zverejnenia rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní.

Rozhodnutie je k dispozícii na Mestskom úrade, referáte životného prostredia alebo na sekretariáte primátora mesta, v pracovných dňoch od 7,30 do 15,00 hod.