Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Základná škola Strážske

Základná škola  je umiestnená na okraji mestského parku v tichom prostredí uprostred zelene. Pôvodná budova má 50 rokov a prístavba nových učební slúži vyučovaciemu procesu už 20 rokov. V areáli školy sa nachádzajú aj športoviská, ktoré v súčasnosti plánujeme zrekonštruovať.
Škola je plne organizovaná. K 30. 6. 2011  školu navštevovalo spolu  483 žiakov, ktorí sa učia v 8 triedach ročníkov 1.-4., v 11 triedach ročníkov 5.-9., v 2 špeciálnych triedach a v dvoch športových triedach. Už ôsmy rok na I. stupni školy žiaci  tretieho  a štvrtého  ročníka sa vyučujú podľa jazykového variantu V3 / jazykový /.Ďalšie podrobosti a o stave žiakov a školy za rok 2010/2011 sa môžete dozvedieť na stránke našej školy pod záložkou "Záverečná správa".
Žiaci sa vyučujú v starej budove a v prístavbe novej budovy v 33 učebniach, z čoho je 11 odborných učební (3 počítačové učebne, 1 jazykové laboratórium, interaktívna učebňa,učebňa fyziky, chémie, prírodopisu, zemepisu, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy). Vo vyučovacom procese sa využívajú 2 dielne, 1 školská kuchyňka, školský pozemok, skleník, posilňovňa, školská knižnica a telocvičňa. Na telovýchovné aktivity škola využíva aj mestské ihriská - futbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou, 2 volejbalové ihriská, hádzanárske , tenisové ihrisko a antukovú bežecku dráhu . Škola je dobre vybavená učebnými pomôckami, ktoré sú pravidelne podľa finančných možností dopĺňané.
Každoročne sa snažíme dopĺňať aj nové učebné pomôcky, hlavne didaktickú techniku. Najlepšie sú učebnými pomôckami vybavené kabinety: Tv, F, P, Z a SJ. V troch počítačových učebniach majú žiaci k dispozícii 49 počítačov. Začali sme so zabezpečovaním osobných počítačov pre všetkých pedagógov, v prvej fáze bolo zakúpených 7 osobných počítačov pre vedúcich MZ a PK. Pravidelne je dopĺňaný knižný fond školskej knižnice, ktorý v šk.roku 2010/2011 mal 5 301 knižných titulov.
V školskom roku 2009/2010 v apríli  bola dokončená celková rekonštrukcia školskej budovy.
V podkroví tak vzniklo 6 nových učební a 10 kabinetov.
Kontakt: Základná škola Strážske
Mierová 1 Strážske
Riaditeľ: Mgr. Michal Polák
tel.: +421 56 64 77 203
e-mail: mskola@pobox.sk
web: https://zsstrazske.edupage.org