Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Výzva na voľbu členov rady školy

Mesto Strážske, zastúpené primátorom mesta Ing. Vladimírom Dunajčákom, v zmysle § 25 ods. 1, 2, 3, a 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov a Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, vyhlasuje a zverejňuje VÝZVU na voľbu členov rady školy pri  Základnej  škole, ul. Mierová 1, Strážske 072 22 v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske.

V súlade s ustanovením § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, voľby členov rady školy zabezpečí riaditeľ školy, ktorý  zároveň určí   miesto, termín a čas konania volieb pre jednotlivé skupiny volených zástupcov.