Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Súhlas na výrub drevín

Vyplnenú žiadosť o súhlas na výrub drevín na súkromných parcelách a na parcelách vo vlastníctve mesta v intraviláne mesta, vrátane príloh, je potrebné doručiť na mestský úrad.

Prílohy k žiadosti:
a) kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
b) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
c) doklad o zaplatení správneho poplatku.

Správny poplatok, podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, je pre fyzickú osobu 10 € a pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie 100 €.

Lehota na vybavenie: 30 dní

Súhlas orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m² a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m², (to neplatí ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch, v zastavanom území obce na miestach voľne prístupných verejnosti alebo na ornej pôde ako solitér, stromoradie, skupina stromov alebo súčasť terasy alebo medze)
b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,
c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,
d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
e) k výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,
f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,
i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný
k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

Kontakt: Marta Bočková
Referent živ. prostredia, (Spol. OÚ pre ŽP)
tel.:+421 56 381 24 78
marta.bockova@strazske.sk
Súvisiace predpisy:- Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
- Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
Súvisiace tlačivá:
  • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny  (0.11 MB)

Zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta. 

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavanie drevín upravuje vyhláška č. 24/2003 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
Správu a údržbu verejnej zelene, vrátane mestského parku, v meste zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske.
Vyplnenú a podpísanú žiadosť o zabezpečenie údržby, úpravy – ošetrenia drevín (stromov a krov) rastúcich na pozemku vo vlastníctve mesta, so situačným náčrtom (záujmové dreviny zakreslené napríklad do kópie z katastrálnej mapy, čo umožní identifikáciu dreviny v teréne), adresujte na Mestský podnik služieb mesta Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske.

Poplatky: Bez poplatkov.
Lehota na vybavenie: 30 dní