Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže

Mesto Strážske, Mestský úrad Strážske Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov.

Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta sa uskutočňuje v zmysle § 9a ods. 9 a násl. Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení a podľa § 281 až 288 Obchodného zákonníka a v súlade s platnými Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Strážske a uznesením 241/2018 zo dňa 14.12.2018.

Predmetom obchodnej verejnej súťaže je návrh na uzavretie zmluvy na prenájom nebytových priestorov (ďalej len návrh):
Nebytové priestory v objekte administratívnej budovy Mestského úradu v Strážskom, súpisné číslo 300, nachádzajúcej sa na Námestí A. Dubčeka, postavenej na pozemku parcelné číslo 465/7, zapísanej na LV č. 1236, vedenej okresným úradom Michalovce, katastrálny odbor, okres Michalovce, obec Strážske, katastrálne územie Strážske.

Opis nehnuteľnosti: Jedná sa nebytové priestory súpisné číslo 300 – objekt Mestského úradu. Na prenájom je určený:
1. Príručný sklad – 3,27 m²
2. Kancelária riaditeľa – 12,40 m²
3. Banková hala – 69,56 m²
4. Trezor, server – 6,27 m²
5. Šatňa – 3,01 – m²
6. WC zamestnanci - 1,4 m²
7. Predsieň WC – 2,48 m²
8. Kuchynka + príručný sklad – 7,91 m²
9. Zádverie 6,78 + 3,76 m²
10. Bankomat – 3,76 m²
11. Vstup + rampa – 11,05 m² + 10,20 m²
12. Chodník a prístup k bankomatu 2,17 m² + 3,49 m²

Objekt je vykurovaný, je napojený na inžinierske siete /voda, kanalizácia, plyn, elektrina/.

Súbor na stiahnutie: Vyhlásenie obchodno verejnej súťaže (pdf 304,45 kB)