Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk

Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO a podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania, SO pre OP Kvalita Životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia, verzia 2, zo dňa 31.03.2022, k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 10 000 EUR na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1písm. b) ZVO:
Sídlo: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300 , 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
IČO: 00 325 813
DIČ: 2020742592
IČ DPH: -
Mobil: +421 905 645 009
e-mail: primator@strazske.sk
webové sídlo : https://strazske.sk/
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 3302 8552

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
a) Ponuky a tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku.
b) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ponuka sa predkladá elektronicky, cez elektronickú platformu www.evoservis.sk , s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže. Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk sa nesprístupní. Elektronická ponuka musí byť predložená v komunikačných formátoch a spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
c) Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypracovaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
d) Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
e) Uchádzač môže v ponuke predložiť aj kópie dokladov v elektronickej podobe. Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie originálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči.
f) Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v štátnom jazyku podľa § 20 ods. 20 zákona o verejnom obstarávaní.
g) Ponuky je potrebné doručiť v výhradne prostredníctvom elektronickej platformy www.evoservis.sk v slovenskom jazyku do 11.05.2022 do 12:00 hod, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
h) Komunikácia, vysvetľovanie a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude prebiehať výhradne elektronicky, prostredníctvom elektronickej platformy http://www.evoservis.sk/torvo/
i) Všetky podklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky budú k dispozícii na profile verejného obstarávateľa http://www.evoservis.sk/torvo/

3. Vysvetľovanie:
• V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo cez elektronickú platformu na adrese: http://www.evoservis.sk/torvo/ Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
• Verejné obstarávanie sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/.
• Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchádzačovi. Komunikácia bude uskutočňovaná elektronickými prostriedkami cez komunikačné rozhranie systému EVOSERVIS .
• Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií zo záujemcami / uchádzačmi postupovať prostredníctvom komunikačného rozhrania certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.
• Vo všetkých typoch komunikačných rozhraní EN EVOSERVIS bolo odstránené tlačidlo na vkladanie elektronického podpisu (UEZ). Všetky potrebné informácie sú uvedené v užívateľskom manuály na https://www.evoservis.sk/torvo/napoveda.php.
• Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS používa na kontrolu autenticity servera a šifrovanie komunikácie medzi počítačom užívateľa a serverom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS protokol HTTPS. Prehliadač overuje identitu servera pomocou elektronického certifikátu, ktorý bol pre server vydaný medzinárodnou certifikačnou autoritou.
• Skontrolujte, či prehliadač komunikuje s certifikovaným elektronickým nástrojom EVOSERVIS šifrovaným spôsobom, t. j. či používa šifrovaný komunikačný protokol HTTPS a je pripojený na server certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.
• Pri použití šifrovaného spojenia musí internetová adresa certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS v internetovom prehliadači v poli pre zadanie webovej adresy začínať https://www.evoservis.sk... a v prípade prehliadača Internet Explorer ver. 9 a vyššie sa v poli vedľa webovej adresy zobrazí symbol žltej zámky signalizujúci, že ide o chránené spojenie.
• Komunikácia – šifrovaný protokol SSL, šifrovanie SHA256RSA.
• SSL spojenie funguje na princípe asymetrickej šifry, kedy každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov - verejný a súkromný. Klient pošle serveru požiadavku na SSL spojenie, spolu s rôznymi doplňujúcimi informáciami (verzia SSL, nastavenie šifrovanie atď.).Server pošle klientovi odpoveď na jeho požiadavku, ktorá obsahuje rovnaký typ informácií a hlavne certifikát servera.
• Podľa prijatého certifikátu si klient overí autentickosť servera. Certifikát tiež obsahuje verejný kľúč servera. Na základe doteraz získaných informácií vygeneruje klient základ šifrovacieho kľúča, ktorým sa bude šifrovať následná komunikácia. Ten zašifruje verejným kľúčom servera a pošle mu ho.
• Server použije svoj súkromný kľúč k rozšifrovanie základu šifrovacieho kľúča. Z tohto základu vygenerujú ako server, tak klient hlavný šifrovací kľúč. Klient a server si navzájom potvrdia, že od teraz bude ich komunikácia šifrovaná týmto kľúčom. Je nastavené zabezpečené spojenie šifrované vygenerovaným šifrovacím kľúčom.
• Využívaná vydávajúca certifikačná autorita má v bežných internetových prehliadačoch prednastavený svoj certifikát, u väčšiny užívateľov teda nie je nutné importovať do internetového prehliadača tzv. koreňový certifikát (verejný kľúč), prípadne povoľovať bezpečnostnú výnimku.
• Zverejňovanie informácií v tomto verejnom obstarávaní sa riadi podľa § 22 zákona o verejnom obstarávaní.
• Verejný obstarávateľ bude komunikovať v tomto verejnom obstarávaní iba v štátnom, t. j. slovenskom jazyku.

4. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto vý-zvy.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba zberného dvora.
Stavebné práce sa uskutočnia na základe Projektovej dokumentácie: „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“ (Príloha č. 1 k tejto Výzve) a na základe Výkazu výmer(Príloha č. 2 k tejto Výzve), ktorý je neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.
V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy (vrátane prílohy č. 1 a 2.) môže záujemca/uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické požiadavky - parametre a vlastnosti.
Obhliadku miesta plnenia objednávateľ umožňuje. Záujemca môže požiadať o vykonanie obhliadky miesta realizácie zákazky, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, záujemca/uchádzač požiada o vykonanie obhliadky prostredníctvom komunikačného systému EVOservis, následne bude verejný obstarávateľ záujemcu o obhliadku informovať o termíne obhliadky cez elektronický systém EVOservis,

5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na realizáciu prác Zmluva o dielo.

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba zberného dvora v meste Strážske.
Zberný dvor je vymedzená plocha ohraničená existujúcim oplotením s vjazdom cez uzamykateľnú bránu ktorého povrch je navrhovaný z hladeného betónu vymedzeného betónovými obrubníkmi. Na ploche budú osadené veľkoobjemové kontajnery s odpadom podľa kategorizácie určené pre ďalšie nakladanie s týmto odpadom. Pre obsluhu zberného dvora bude pri vstupe osadená unimobunka, ktorá bude slúžiť ako kancelária. Toalety a šatne pre obsluhu zberného dvora sú existujúce v objekte technických služieb. Technika zberného dvora sa bude uskladňovať v navrhovanom sklade záhradnej techniky osadeným v areály zberného dvora. Jednotlivé objekty zberného dvora nevyžadujú napojenie na inžinierske siete, ktoré sú existujúce v areály zberného dvora. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto výzvy

7. Predpokladaná hodnota zákazky: 169 446,80 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe rozpočtu a projektovej dokumentácie.

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Mesto Strážske

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Je jedným z kritérií. Predpokladaná lehota je do 180 pracovných dní odo dňa účinnosti a platnosti zmluvy. Konečná lehota výstavby bude určená z ponuky úspešného uchádzača.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady nie sú vypracované, všetky potrebné údaje sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je dostupná priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na stránke mesta https://strazske.sk/uradna-tabula/
a tiež na elektronickej platforme http://www.evoservis.sk/torvo/

11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Poskytovateľ: Ministerstva životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Operačný pro-gram Kvalita životného prostredia a vlastných zdrojov (kód projektu 310011AYL7). Projekt bude prebiehať formou predfinancovania a refundácie.
Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného styku po ukončení resp. po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.
Zmluvné strany sa dojednali, že v prípade nezabezpečenia finančného krytia a tým predĺženia doby vykonávania diela budú do ceny diela premietnuté aj všetky preukázateľné náklady. Cenové vplyvy sa do ceny za dielo budú premietať aj pomocou indexu vývoja stavebných prác, publikovaného štvrťročne Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie.
Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce

12. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk je do 11.05.2022do 12:00 hod.

13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom elektronickej platformy www.evoservis.sk v slovenskom jazyku, tak ako je napísané v bode 2. tejto Výzvy.
Záujemca/uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku, ktorá nebude predložená na celý predmet zákazky, bude verejný obstarávateľ považovať za ponuku neprijateľnú pre verejného obstarávateľa.

14. Spôsob tvorby ceny:
Záujemcom/uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, predložená cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH.
Cenovú časť ponuky spracuje záujemca/uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovitým rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov. Rekapitulácia nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH.
Záujemca/uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer. Záujemca/uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. V prípade, že záujemca/uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze výmer, alebo rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou ako súbor (bez podrobného rozpisu), takáto ponuka záujemcu/uchádzača nebude akceptovaná. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.
Cena za stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

P.č. NÁZOV KRITÉRIA RELATÍVNA VÁHA KRITÉRIA
1. Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúhlená na 2 desa-tinné čísla) 70
2. Lehota výstavby v pracovných dňoch 30

1.
Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúhlená na 2 desa-tinné čísla)
70
2.
Lehota výstavby v pracovných dňoch
30
Kritérium č.2- Lehota výstavby v pracovných dňoch:
Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických noriem. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať uchádzačom deklarovanú prácu cez víkendy (sobota, nedeľa) ani dni pracovného pokoja súvisiace so štátnymi sviatkami. Uvedená požiadavka vyplýva z hodnotiaceho kritéria, ktoré je požadované deklarovať v pracovných dňoch. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa § 85 a § 86, kde je určené, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pracovný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.
Verejný obstarávateľ určil nasledovné pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečuje kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií tak, aby boli nediskriminačné a podporovali čestnú hospodársku súťaž:
- V kritériu 1. sa bude hodnotiť cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. Návrh na plnenie kritéria 1 pozostáva z ceny za výstavbu diela podľa týchto súťažných podkladov. Maximálny počet bodov, ktorý predstavuje 70 bodov, bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne na základe výsledku podielu najnižšej navrhnutej ceny za celý predmet zákazky a navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 70.
Výpočet: (najnižšia cena / cena hodnoteného uchádzača) x 70 b
- V kritériu 2. sa bude hodnotiť lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch. Návrh na pl-nenie kritéria 2, t. j. celková lehota tvorí súčet pracovných dní navrhovaných v rámci realizácie diela. Maximálny počet bodov, ktorý predstavuje 30 bodov, bude pridelený ponuke s najkratšou celkovou lehotou teda najnižšiemu súčtu pracovných dní. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne na základe výsledku podielu najkratšej navrhnutej celkovej lehoty vyjadrenej v pracovných dňoch a navrhnutej celkovej lehoty aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 30.
Výpočet: (najnižšia lehota : lehota hodnoteného uchádzača ) x 30 b
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok a zostaví sa poradie ponúk.
V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať o vysvetlenie v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov.

16. Podmienky účasti záujemcov/uchádzačov:
• Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôsobom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov je povinný predložiť doklady. § 32 ods. 1 - Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce podľa predmetu zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
§ 32 ods. 2 - Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO.
• Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača, alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, výkaze výmer, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok pričom uchádzač predloží najmenej 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, súpis všetkých referencií musí byť v minimálnej súhrnnej hodnote 160 000,00 EUR bez DPH. Na preukázanie tejto podmienky môže uchádzač použiť vyplnený “Formulár A”, ktorý je súčasťou tejto časti podkladov.
Záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienku účasti určenú obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent dokumentov požadovaných podľa § 32 a 34 zákona tejto časti výzvy na predkladanie ponúk v bode 16, body 1 až 2.
• Zmluva o dielo podpísaná štatutárnym orgánom
• Spracovať a predložiť harmonogram stavebných prác

17. Ponuka:
Ponuku je potrebné predložiť v 1 vyhotovení.
Povinné náležitosti ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mailová adresa osoby zodpovednej ponuku, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
• Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 3, (podľa požiadaviek stanovené v bode 14 tejto Výzvy).
• Formulár A (vzorový formulár, záujemca/uchádzač môže predložiť aj iný formulár, potvrdenie, referenciu o vykonaných stavebných prácach) – Príloha č. 4
• Ocenený Výkaz výmer – stačí predložiť 1x – Príloha č. 2
• Harmonogram stavebných prác - stačí predložiť 1x
• Štatutárnym orgánom podpísaný návrh Zmluvu o dielo – Príloha č. 5
• Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok, Príloha č. 6 tejto Výzvy - stačí predložiť 1x
• Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom záujemcu/uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musí byť ponuka podpísaná štatutárnym zástupcom každého člena skupiny.
Všetky požadované doklady, ktorými záujemca/uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť kópie dokladov v elektronickej podobe .

18. Otváranie ponúk:
Vzhľadom na skutočnosť, že Verejný obstarávateľ nepoužije na vyhodnotenie elektronickú aukciu, bude otváranie ponúk verejné – komisia sprístupní ponuky prostredníctvom funkcionality elektronického pro-striedku EVOservis všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku určeným spôsobom komunikácie, a to v rozsahu: počet predložených ponúk a návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom; ostatné údaje uvedené v ponuke vrátane obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytu všetkých uchádzačov sa nezverejňujú. Otváranie ponúk uskutoční sa dňa 12.05.2022 o 14:30 hod.

19. Vyhodnotenie ponúk:
Pri vyhodnocovaní ponúk sa bude postupovať podľa § 40 (Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti) a § 53 (Vyhodnocovanie ponúk)zákona o verejnom obstarávaní.

20. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný na dobu určitú nie dlhšie ako 5 mesiacov od uplynutia lehoty na pred-kladanie ponúk podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

21. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese overovania obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž nevyhodnocovať a zrušiť ju, ak ani jeden uchádzač nepredložil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky. Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzav-retí zmluvy. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese výberu. Po vy-hodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / tovary – nie je prípustné dodanie tovaru staršieho, repasovaného, použitého a pod./ Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný denník. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo len so subjektom, ktorý je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade schválenia procesu VO zo strany riadiaceho orgánu.
Zodpovedný za vykonanie prieskumu trhu:
Ing. Vladimír Dunajčák, starosta
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO:
Ing. Richard Tomík
Strážske, 27.04.2022

Prílohy na stiahnutie:
- Výzva na predkladanie ponúk (pdf 2,29 MB)
- Príloha č. 1: Projektová dokumentácia (zip 2,04 MB)
- Príloha č. 2: Výkaz výmer (zip 16,80 kB)
- Príloha č. 3 Návrh plnenia kritérií, Príloha č.4 Vzor „Formulár A“ - referencie (Potvrdenie o vykonaných stavebných prácach), Príloha č. 6: Zoznam subdodávateľov (docx 21,18 kB)
- Príloha č. 5: Zmluva o dielo ( docx 44,50 kB)