Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška

- ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ROZHODNUTIE

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") vo veci nariadenia opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 a možným ohrozením verejného zdravia podľa§ 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenia:

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č . 355/2007 Z. z. sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú ústavnú zdravotnú starostlivosť povinní zabezpečiť:

  1. Zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach
  2. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku u pacientov podozrivých z ochorenia COVID-19 a naďalej v prípade potvrdenia tohto ochorenia.

Termín: dňom 07.03.2020 až do odvolania

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.
Termín: dňom 07.03.2020 až do odvolania Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 55 ods. 2 zákona č. 1/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu, nakoľko to vyžaduje naliehavý všeobecný záujem na ochranu verejného zdravia ľudí.

Odôvodnenie

Akútnu infekciu dýchacích ciest COVID 19 spôsobuje nový koronavírus (SARSCo V-2) z čeľade Coronaviridae. Nový koronavírus patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS-CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť. Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Na základe výskytu ochorenia COVID 19, ktoré bolo laboratórne potvrdené Národným referenčným laboratóriom pre chrípku na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dňa 06.03.2020 existuje v Slovenskej republike riziko šírenia tohto prenosného ochorenia. Z uvedeného dôvodu je potrebné zamedziť zavlečeniu tejto vzdušnej
nákazy na pacientov hospitalizovaných v lôžkových oddeleniach príslušných zdravotníckych zariadení, zamestnancov zdravotníckeho zariadenia ako aj na osoby, ktoré sú umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb vrátane zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

Prípadné komplikovanie chorobného stavu touto nákazou môže vážne ohroziť klinický stav hospitalizovaných pacientov, alebo ich ohroziť na živote. Na základe týchto skutočností bolo nutné v súlade s § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. uložiť opatrenie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia. Vzhľadom na naliehavý všeobecný záujem spočívajúci v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia nákazlivej choroby správny orgán vylučuje odkladný účinok odvolania v zmysle§ 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.

Poučenie

V súlade s § 26 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. sa písomnosť doručovaná verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam vyvesí na úradnej tabuli Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky po dobu 15 dní. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejňuje toto rozhodnutie aj na svojom webovom sídle www.uvzsr.sk a na webových sídlach regionálnych úradoch verejného zdravotníctva.

Podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. možno proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava Z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu na zníženie nebezpečenstva šírenia prenosnej choroby sa podľa § 55 ods. 2 zák. č.71/1967 Zb. vylučuje odkladný účinok odvolania. V súlade s § 55 ods. 3 zák. č.71/1967 Zb. proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateťné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška (pdf 1,13 MB)