Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Správa Hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2020

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. e)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020.
Rozsah a predmet kontrolnej činnosti bol stanovený Plánom kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020 a Plánom kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020. Plány boli v súlade s ustanovením § 18f
ods. 1 písm. b) najneskôr 15 dní pred rokovaním MsZ zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta a následne schválené Mestským zastupiteľstvom v Strážskom.

Celkom bolo na rok 2020 naplánovaných 14 kontrol. S výnimkou 1 kontroly boli všetky vykonané.

Bilancia:
- pri 5 kontrolách boli zistené nedostatky, kontroly boli ukončené návrhom správ, oboznámením kontrolovaných subjektov s ich obsahom a následným vypracovaním správ o výsledku kontroly
- pri 8 kontrolách nebolo zistené porušenie právnych, resp. interných predpisov, kontroly boli ukončené správou o výsledku kontroly
- 1 kontrola nebola vykonaná (viac v prehľade vykonaných kontrol).

O všetkých kontrolách boli vypracované správy o kontrole, ktoré boli predkladané na rokovanie mestského zastupiteľstva vždy na najbližšie zasadnutie po ukončení kontroly.

Charakteristika:
kontroly boli zamerané na dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta a na kontrolu príjmov a výdavkov, ako aj na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov a plnenie uznesení z rokovaní MsZ;

Charakter zistených nedostatkov závisel od predmetu kontroly.

Porušenia sa týkali týchto zákonov a právnych predpisov, nariadení a vnútorných predpisov:
- Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach
 - Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a.....
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
- Opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 a Metodické usmernenie k tomuto Opatreniu
- Smernica č. 1/2017 o aplikácii zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle zákona........
- Zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy Mesta Strážske

Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté opatrenia. Kontrolovaným subjektom bolo daných celkom 9 odporúčaní.

Chronologický prehľad vykonaných kontrol:

 1. Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Mestskom úrade za rok 2019.
  Kontrolou boli zistené nedostatky(nesúlad so zákonom o sťažnostiach a interným predpisom pre vybavovanie sťažností).
 2. Kontrola zúčtovania a použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2019.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 3. Kontrola pokladničných operácií v MsPS.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 4. Kontrola evidencie pracovného času a práce nadčas v rozpočtových organizáciách.
  Táto kontrola nebola vykonaná. Kontrola mala začať v marci, avšak v tom čase bola na území SR vyhlásená mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19. Boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia prenosnej choroby, o. i. obmedzujúce vstup do priestorov objektov.
 5. Kontrola zúčtovania poskytnutých preddavkov na MsÚ.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 6. Kontrola nedaňových príjmov EK 221004 ostatné poplatky – stavebná správa, životné prostredie.
   Kontrolou boli zistené nedostatky(porušenie zákona o správnych poplatkoch).
 7. Kontrola výdavkov EK 637003 – propagácia, reklama, inzercia na MsÚ.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 8. Kontrola vymáhania daňových nedoplatkov na MsÚ.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 9. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí MsZ konaných v roku 2019.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 10. Kontrola bežných výdavkov – EK 633001 interiérové vybavenie.
  Kontrolou boli zistené nedostatky(nedodržanie zákona o finančnej kontrole, nerešpektovanie Opatrenia MF SR).
 11. Kontrola bežných príjmov – EK 222003 pokuty, penále a iné sankcie, EK 292017 z vratiek.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 12. Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám v MŠ, ZUŠ, MsPS.
  Kontrolou neboli zistené nedostatky.
 13. Kontrola uzatvorených mandátnych zmlúv.
  Kontrolou boli zistené nedostatky(porušenie zákona o finančnej kontrole).
 14. Kontrola bežných výdavkov – EK 635006 údržba budov, objektov alebo ich častí.
  Kontrolou boli zistené nedostatky(porušenie zákonov o finančnej kontrole a o verejnom obstarávaní a nesúlad so smernicou pre obstarávanie zákaziek s nízkou hodnotou).

V porovnaní s predošlým obdobím má počet kontrol so zistenými nedostatkami klesajúci trend:
r. 2014 11/16, r. 2015 13/17, r. 2016 9/18, r. 2017 8/18, r. 2018 11/15, r. 2019 8/15,r. 2020 5/13

Kontrolované subjekty a počet kontrol:
MsÚ - 11
MsPS - 1
MsPS, ZUŠ, MŠ - 1(spoločná)

Hlavný kontrolór v roku 2020 predkladal Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k viacročnému návrhu na roky 2021-2022,  Odborné stanovisko k Záverečnému účtu mesta za rok 2019 a tiež Stanovisko k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania(NFV z MF SR).

Z ďalšej činnosti v roku 2020
- kontrola procesu pred a po schválení VZN(zákonné lehoty,  miesto a doba zverejňovania), vecné pripomienkovanie
- priebežná kontrola plnenia uznesení MsZ
- kontrola plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov z jednotlivých kontrol
- účasť na rokovaniach Komisie pre verejnú obchodnú súťaž

Hlavný kontrolór sa zúčastňoval na poradách primátora s pracovníkmi MsÚ.
Hlavný kontrolór v rámci prevencie predchádzania nedostatkom upozorňoval jednotlivé subjekty na zmeny v legislatíve a na požiadanie konzultoval pracovné záležitosti s jednotlivými pracovníkmi MsÚ a organizácií zriadených mestom.

V rámci vzdelávania sa hlavný kontrolór na rozdiel od predošlých rokov nezúčastnil v roku 2020 žiadnych aktivít. Dôvodom bola pandemická situácia v súvislosti s ochorením COVID - 19.

V Strážskom, 10.02.2021

Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór mesta