Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Poslanie a ciele SZPB:
1. V súlade s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv a Ústave SR presadzovať demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného hnutia začatého štúrovcami, proces ktorého, pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním (SNP).
2. Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, o popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.
3. Trvalo venovať pozornosť pravdivému vysvetľovaniu histórie boja za národné oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu v slovenskej občianskej spoločnosti.
4.  Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy na všetkých úrov-niach najmä pri organizovaní spomienkových osláv a pietnych aktov pri príležitosti významných historických výročí a pamätných dní SR, najmä výročia SNP, ukončenia druhej svetovej vojny a porážky fašizmu, oslobodenia územia Slovenska v jednotlivých regiónoch a Dňa obetí Dukly, ako aj seminárov a besied pre mladú generáciu a ich učiteľov.
5. Iniciovať v orgánoch štátnej správy a miestnej samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a vojnových hrobov padlých hrdinov protifašistického a národnooslobodzovacieho boja; nepripustiť rušenie a odstraňovanie búst a sôch popredných osobností tohto boja a jeho symbolov.
6. Udržiavať, nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s podobnými odbojovými organizáciami v zahraničí.
7. Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, šovinizmus, rasizmus, antisemitizmus, neofašizmus, neonacizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
8. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a proti fašizmu v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb., ale aj vdov a vdovcov po nich.

Kontakt:Anna Zabloudilová
Predseda ZO SZPB Strážske
Družstevná 503/10, 07222 Strážske
tel.: +421 908 85 10 27
e-mail: zabloudilova.a@centrum.cz
web: http://szpb-zo-strazske.webnode.sk/