Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný správny orgán na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „tunajší úrad“) podľa § 2 ods. 3 zák. NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súčinnosti s § 3 ods.1 písm. b), § 3a ods. 2 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), ako vecne a miestne príslušný špeciálny stavebný úrad pre pozemné komunikácie II. a III. triedy, podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), ktorým podľa § 69 stavebného zákona predĺžuje platnosť stavebného povolenia stavby: „ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné, v skladbe stavebného objektu SO 05-38-01 ŽST Strážske, priecestie žkm 55,311, úprava komunikácie“ na ceste I/18, na parcelách KN-C, ktorých vlastníkom je SR v správe Železníc Slovenskej republiky a Mesta Strážske KZ9-1313-K2/2019, vydané Okresným úradom Košice, odborom pre cestnú dopravu a pozemných komunikácií, Komenského 52, Košice pod č. j.: OU KE-OCDPK- 2020/027433-4 zo dňa 15.06.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 07. 2020, stavebníkovi: ŽSR – Generálne riaditeľstvo Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava IČO: 31 364 501, v zastúpení spoločnosti REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava IČO: 35 729 023.

Súbor na stiahnutie: Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia (pdf 294,74 kB)