Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 30. 11. 2018

Program MsZ 240/20181. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
6. Vystúpenie novozvoleného primátora
7. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 Zákona č. 369/1990 Zb.
10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
11. Voľba predsedov zriadených komisií mestského zastupiteľstva
12. Určenie platu primátora mesta
13. Schválenie sobášiacich
14. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018
15. Schválenie prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre bankomat VÚB na MsÚ
16. Interpelácie poslancov
17. Diskusia a Rôzne
18. Záver