Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Záznam z rokovania Mestského zastupiteľstva zo dňa 14. 12. 2018

Program MsZ 241/20181. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. ../2018 o miestnych daniach
7. Návrh na dofinancovanie MŠ
8. Návrh na V. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 5/2018
9. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí)
10. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území
11. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na podporu „WIFI pre teba“
12. Žiadosť SUDOP Košice a. s. (ŽSR) o odkúpenie pozemku E-KN 1705/9 mesta Strážske, výmera 37 m², LV 1765
13. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov v budove MsÚ pre bankové subjekty – návrh
14. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 30.09.2018
15. Správa hlavného kontrolóra z kontroly nájomných zmlúv a evidencie hrobových miest na Mestskom podniku služieb
16. Správa hlavného kontrolóra z kontroly príjmovej časti rozpočtu – EK 212002 Príjmy  z jarmokov a trhov
17. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia opatrení z kontrol vykonaných v rok 2017 a v 1. polroku 2018
18. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2019
19. Návrh na zloženie komisií a redakčnej rady
20. Predpokladané termíny zasadnutí a plánovaný program Mestského zastupiteľstva v Strážskom na 1. polrok 2019
21. Interpelácie poslancov
22. Diskusia-Rôzne