Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Podanie prihlásenia na prechodný pobyt

Pre hlásenie prechodného pobytu na území SR návštevou úradu platia tieto všeobecné podmienky:

Občan alebo občan trvalo žijúci v zahraničí hlási prechodný pobyt na území SR ohlasovni v mieste, kde sa dočasne zdržiava, pričom hlási začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov.

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:
Platný doklad totožnosti:

- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
- cestovný doklad SR, ak občan trvalo žije v zahraničí.
Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej hlási prechodný pobyt:
- list vlastníctva alebo
- rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.
Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt:
písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.
Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:
- ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
- ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
- ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Podmienky pre prihlásenie na prechodný pobyt sa líšia podľa toho, kto alebo za koho občan hlási prechodný pobyt (Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov):
- Sám za seba
- Za dieťa do 18 rokov
- Za členov rodiny
- Za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
- Za iného občana

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete aj online cez elektronickú službu.
Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.
Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba a nad nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.
Ak fyzická osoba prikladá k elektronickému formuláru príslušnej životnej situácie elektronickú prílohu, tak táto musí byť podpísaná mandátnym certifikátom notára.

Zdroj: portal.minv.sk

Kontakt: Mgr. Marcela Danková
referent matriky a ohlasovne pobytu
tel.: 056 688 69 53
marcela.dankova@strazske.sk
Stránkové hodiny
Pondelok: 7.30-11.30 -- 12.30-15.30
Utorok: 12.30-15.30
Streda: 7.30-11.30 -- 12.30-16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30-11.30 -- 12.30-15.00
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň