Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Prihlásenie na trvalý pobyt

Pri návšteve úradu je občan povinný predložiť:

Platný doklad totožnosti:
- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze; ak ide o dieťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR,
- cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve, ak nemá občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási:
- list vlastníctva alebo
- rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.

Písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt:
- písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, do ktorej pobyt hlási.

Potvrdenie o súhlase nemusí byť predložené:
- ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
- ak ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti,
- ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo
- ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.
- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.

Zamestnanec ohlasovne pobytu overí totožnosť osoby, ktorá hlásenie vykonáva, úplnosť a správnosť ustanovených údajov a platnosť predložených dokladov potrebných na hlásenie pobytu. Ak sú splnené všeobecné podmienky a zároveň sú predložené doklady správne, úplné a platné, môže občan vyplniť a podpísať prihlasovací lístok.

Ak zamestnanec ohlasovne pobytu vyhotoví za občana prihlasovací lístok na trvalý pobyt elektronicky, občan overí správnosť a úplnosť údajov a lístok podpíše.

Občan ďalej zamestnancovi ohlasovne uvedie dôvod sťahovania a najvyššie dosiahnuté vzdelanie, tieto údaje sú potrebné do formulára pre Štatistický úrad SR - Hlásenie o sťahovaní Obyv 5-12. Tieto údaje sa neuvádzajú pri hlásení trvalého pobytu novonarodeného dieťaťa narodeného na území SR a pri hlásení nového trvalého pobytu v tej istej obci alebo v tej istej mestskej časti v Bratislave alebo mestskej časti v Košiciach.

Občan môže hlásiť trvalý pobyt:
- sám za seba
- za dieťa do 18 rokov
- za členov rodiny (manžel a nezaopatrené dieťa)
- za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená
- za iného občana na základe splnomocnenia

UPOZORNENIE: Po zmene trvalého pobytu je občan povinný požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od tejto udalosti.

Prihlásiť sa na trvalý pobyt môžete aj cez elektronickú službu.
Ak si želáte využívať elektronické služby, musíte byť držiteľom elektronického občianskeho preukazu, tzv. eID karty, pomocou ktorej si bezplatne môžete vytvoriť kvalifikovaný elektronický podpis /KEP/.
Služba je v súčasnosti pripravená na použitie iba v prípade, že občan koná sám za seba a robí úkon nad nehnuteľnosťou, ktorej je vlastníkom alebo spoluvlastníkom.

Zdroj: portal.minv.sk

Kontakt: Mgr. Marcela Danková
referent matriky a ohlasovne pobytu
tel.: 056 688 69 53
marcela.dankova@strazske.sk
Stránkové hodiny
Pondelok: 7.30-11.30 -- 12.30-15.30
Utorok: 12.30-15.30
Streda: 7.30-11.30 -- 12.30-16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30-11.30 -- 12.30-15.00
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň