Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Pozvánka

Primátor mesta zvoláva ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2018 o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného mestského zastupiteľstva
 4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva
 6. Vystúpenie novozvoleného primátora
 7. Voľba návrhovej, mandátnej a volebnej komisie
 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia MsZ
 9. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva podľa § 12 ods. 2,3,5 Zákona č. 369/1990 Zb.
 10. Návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva
 11. Voľba predsedov zriadených komisií mestského zastupiteľstva 
 12. Určenie platu primátora mesta
 13. Schválenie sobášiacich
 14. Návrh na vysporiadanie nevyčerpanej dovolenky primátora mesta v súvislosti s ukončením funkčného obdobia 2014 – 2018
 15. Schválenie prenájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre bankomat VÚB na MsÚ
 16. Diskusia a Rôzne
 17. Záver

Ing. Vladimír Dunajčák 
primátor mesta