Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Podanie návrhu k zrušeniu trvalého pobytu

Trvalý pobyt môže byť občanovi pri návšteve úradu zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov:
- ak občan nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo,
- ak bolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva.

Návrh nemožno podať voči:
- vlastníkovi,
- spoluvlastníkovi,
- manželovi vlastníka alebo spoluvlastníka,
- nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka,
- občanovi, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti (na liste vlastníctva je zapísané vecné bremeno k občanovi).

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie trvalého pobytu na ohlasovni pobytu v obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť a v ktorej je na trvalý pobyt prihlásený občan, voči ktorému návrh na zrušenie trvalého pobytu smeruje.

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci predložia:
Platný doklad totožnosti:

- občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
- cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, ak nemá občiansky preukaz alebo  potvrdenie o občianskom preukaze.
Písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo, podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi (k niektorý z vlastníkov nebude prítomný na ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený).
Doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve nehnuteľnosti:
- list vlastníctva alebo
- rozhodnutie o povolení vkladu do katastra.
- ak je vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti právnická osoba, predkladá aj výpis z obchodného registra vo forme verejnej listiny.
Ďalšie doklady preukazujúce oprávnenie podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu:
- rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
- rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

Návrh na zrušenie trvalého pobytu môžete podať aj cez elektronickú službu.
Fyzická osoba v prípade použitia elektronických služieb centrálnej ohlasovne pobytu musí mať kvalifikovaný elektronický podpis.
Ak fyzická osoba prikladá k elektronickému formuláru príslušnej životnej situácie elektronickú prílohu, tak táto musí byť podpísaná mandátnym certifikátom notára.

Zdroj: portal.minv.sk

Kontakt: Mgr. Marcela Danková
referent matriky a ohlasovne pobytu
tel.: 056 688 69 53
marcela.dankova@strazske.sk
Stránkové hodiny
Pondelok: 7.30-11.30 -- 12.30-15.30
Utorok: 12.30-15.30
Streda: 7.30-11.30 -- 12.30-16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30-11.30 -- 12.30-15.00
Sobota voľný deň
Nedeľa voľný deň