Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce

Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OU-MI-OSZP-2019/008014-5 zo dňa 12.6.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní v platnom znení - kolaudačného rozhodnutia- povolenia na užívanie časti vodnej stavby: ,,Strážske - rekonštrukcia zásobného potrubia".

Na základe žiadosti spoločnosti: VYS, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce o vydanie kolaudačného rozhodnutia - povolenia na užívanie vodnej stavby: „Strážske - rekonštrukcia zásobného potrubia" realizovaných v k. ú. Strážske. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy túto preskúmal a na základe výsledku vykonaného konania dňa 5.6.2019 vydal rozhodnutie.

Účastníci konania mozu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie a na Mestskom úrade Michalovce. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 30 dní na úradnej tabuli MsÚ Strážske a na OU MI, OSZP.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce (pdf 1,12 MB)