Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce

Chemko Strážske - prívod vody I. etapa žiadosť o stavebné povolenie
Oznámenie rozhodnutia Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-MI-OSZP-2021/001467-006 zo dňa 3-9-2021 verejnou vyhláškou v zmysle ust. § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení – stavebného povolenia realizáciu vodnej stavby „Chemko Strážske – prívod vody I. etapa“ realizovanej na pozemkoch: k.ú. Voľa (extravilán) Parc. reg. E: 618/5, 1518,619, 607/1, 616, 611, 571, 570, 607/2, 610, 563, 564, 565, 566, 567, 607/4, 607/3, 608, 569, 573, 572, 597 Parc. reg. C :568/1, 568/2 V k.ú. Strážske (extravilán) Parc. reg. E: 1655/11, 1655/25, 1655/26, 1655/23, 1655/5, 1655/10, 1655/6, 1655/3, 1655/9, 1634/2, 1655/27, 165/12, 1655/13, 1655/14, 1655/15, 1655/16, 1655/17, 1655/18, 1655/19, 1655/20, 1655/8, 1663/5, 1663/6, 1664/1, 1654/2,
1657/2, 1663/2, 1663/4, 1664/2, 1657/1, 1684/4, 1716, 1683, 1661/2, 1665/4, 1655/34, 1661/1, 1663/1, 1667, 1669, 1655/38, 1655/41, 1655/4, 1655/21, 1655/7, 1655/22, 1655/24, 1655/28, 1668/2, Parc. reg. C :2006/3, 1999/1, 2005/2, 1912/20, 1914/16, 1914/17, 2038, 2068/2 .

Na základe žiadosti stavebníka: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce, IČO: 36 570 460 o vydanie stavebného povolenia na realizáciu vodnej stavby Chemko Strážske – prívod vody I. etapa“ a výsledkov vykonaného konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších noviel, orgán štátnej vodnej správy Okresného úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie vydal dňa 3.9.2021 rozhodnutie- povolenie na realizáciu stavby. Účastníci konania môžu do predmetného rozhodnutia nahliadnuť na Okresnom úrade Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie, na Mestskom úrade Strážske a Obecnom úrade Voľa. Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradných tabuliach Mesta Strážske, Obce Voľa a na OÚ Michalovce, odbore starostlivosti o životné prostredie. 

Súbor na stiahnutie: Chemko Strážske - prívod vody I. etapa žiadosť o stavebné povolenie (pdf 42,75 kB)

Ing. Marián Zolovčík
vedúci odboru