Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí stavebného konania

„Strážske, Krivošťany-Staré- prepojenie vodovodu" - oznámenie o začatí stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 61 ods. 4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení - verejnou vyhláškou.

Žiadateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Závod Michalovce, Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce, IČO: 36570460, požiadal Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie o stavebné povolenie na vodnú stavbu: ,,Strážske, Krivošťany-Staré- prepojenie vodovodu" podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na základe predloženej žiadosti Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zák. č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení oznamuje začatie konania vo veci vydania stavebného povolenia pre líniovú vodnú stavbu „Strážske, Krivošťany-Staré prepojenie vodovodu" a súčasne na prejednanie predloženej žiadosti tunajší úrad nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.4. 2019 o 9.30 hod. (utorok) so stretnutím pozvaných na OÚ Staré.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí stavebného konania (pdf 416,48 kB)