Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí konania, Výzva na vyjadrenie sa k podkladom

Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „správny orgán“), ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy na úseku poľovníctva podľa § 71 ods. 2 písm. c) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „zákon“), v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) Vám, týmto oznamuje začatie konania vo veci pričlenenia zostávajúcich poľovných pozemkov, ktoré nie sú začlenené do žiadneho poľovného revíru, k susednému poľovnému revíru Riedky vrch, ktorý bol uznaný právoplatným rozhodnutím Lesného úradu vo Vranove nad Topľou č. 432/94-GO zo dňa 22.03.1996, v zmysle § 3 ods. 7 zákona. Dôvod začatia konania: Dňa 10.08.2021 bola správnemu orgánu doručená žiadosť Ing. Miroslava Jevočina, Masarykova 57, 071 01 Michalovce ako splnomocneného zástupcu vlastníkov dotknutých poľovných pozemkov vo veci začatia konania o pričlenení voľných poľovných pozemkov ( nezačlenených do žiadneho revíru) k poľovnému revíru Riedky vrch, podľa § 3 ods. 7. zákona. K poľovnému revíru Riedky vrch sa pričleňujú pozemky umiestnené v katastrálnom území Pusté Čemerné, parcely registra E: 129/3, 340/2, 341, 342/1, 343, 344/1, 344/2, 347/1, 347/2, 347/3, 348/1, 349/1, 350/1, 350/4, 352/1, 352/2, 353/1, 353/2, 354/1, 354/4, 355/1, 355/4, 356/1, 357/1, 358/1, 359/1, 359/2, 360/1, 361/1, 362/1, 362/4, 362/5, 362/7, 363/1, 363/4, 363/5, 364/1, 364/4, 365/1, 365/4, 366/1, 367/1, 368/1, 369/1, 370/1, 370/2, 370/3, 370/6, 371/1, 371/4, 372/1, 372/4, 372/5, 373/1, 374/1, 374/4, 375/1, 375/4, 375/5, 376/1, 376/4, 377/1, 377/4, 378/1, 379/1, 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 380, 381/1, 381/2, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4, 388/5, 389/1, 389/2, 390/2, 391/1, 391/39, 391/40, 391/41, 391/42, 391/43, 391/44, 391/45, 391/46, 391/47, 391/52, 391/53, 391/54, 391/55, 391/56, 391/57, 391/58, 391/59, 391/60, 391/61, 391/62, 391/63, 391/64, 391/65, 391/74, 394/1, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402/1, 402/2, 402/3, 403/1, 403/2, 403/3, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406, 407, 408, 409, 410/1, 410/2, 411/1, 411/2, 412/1, 412/2, 412/3, 413, 414/1, 414/2, 415/1, 415/2, 415/3, 416, 417, 418/1, 418/2, 418/3, 418/4, 418/5, 419, 420/1, 420/2, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 427, 428, 429/1, 429/2, 430, 431, 432, 433/1, 433/2, 434/1, 434/2, 435/1, 435/2, 436/1, 436/2, 437, 438, 439/1, 439/2, 440/1, 440/2, 440/3, 441/3, 442, 443/1, 443/2, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 445/1, 445/2, 446, 449, 450/1, 451, 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 453/3, 454, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 456/3, 457/1, 458/1, 459, 460/1, 461, 462/1, 463, 466, 467/1, 467/2, 472/1, 472/2, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 476/1, 476/2, 477/1, 477/2, 478, 479, 480/1, 480/2, 480/3, 481/1, 514/2, 525/1, 525/14, 525/8. Z toho poľnohospodárske pozemky (orná pôda a trvalé trávnaté porasty) tvoria plochu 66,6245 ha, vodná plocha 1,0085 ha, ostatná plocha 0,1306 ha, zastavaná plocha 1,2268, Spolu 66,9904 ha. A pozemky umiestnené v katastrálnom území Strážske, parcely registra E: 1641/10, 1663/5, 1663/6, 1663/7, 1664/1, 1665/4, 1666/2, 1667, 1668/2, 1669, 1705/4, 1716, 1949/1, 1951, 1952, 1953/1, 1954, 2038, 2068/4. Z toho poľnohospodárske pozemky (orná pôda a trvalé trávnaté porasty) tvoria plochu 32,0205 ha, vodná plocha 0,2770 ha, ostatná plocha 4,1873 ha, zastavaná plocha 3,4212, Spolu 39,9061 ha. Celková výmera pričleňovaných poľovných pozemkov je 106,8965 ha. Zároveň správny orgán určuje, že účastníci konania môžu svoje pripomienky a návrhy k začatému konaniu uplatniť do 7 dní odo dňa doručenia. K podkladom konania je možné nahliadnuť na správnom orgáne, po predchádzajúcej dohode termínu na telefónnom čísle 057-32 5734. V zmysle ustanovenia § 18 ods. 1, 2 a 3 správneho poriadku konanie sa začína na návrh účastníka konania alebo na podnet správneho orgánu. Konanie je začaté dňom, keď podanie účastníka konania došlo správnemu orgánu príslušnému vo veci rozhodnúť. Pokiaľ sa konanie začína na podnet správneho orgánu, je konanie začaté dňom, keď tento orgán urobil voči účastníkovi konania prvý úkon. O začatí konania správny orgán upovedomí všetkých známych účastníkov konania; ak mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon, upovedomí ich o začatí konania verejnou vyhláškou. Podľa § 26 ods. 2 správneho poriadku určuje správny orgán lehotu 15 dní na zverejnenie tohto oznámenia o začatí konania a výzvy na vyjadrenie sa k podkladom pričlenenia zostávajúcich poľovných pozemkov, ktoré nie sú začlenené do žiadneho poľovného revíru, k susednému poľovnému revíru Riedky vrch. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. V zmysle § 79 ods. 3 zákona ak je v konaní podľa tohto zákona viac ako 20 účastníkov konania alebo zúčastnených osôb, oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti sa im doručujú verejnou vyhláškou. Keďže vyššie uvedené poľovné pozemky ležia v pôsobnosti Okresného úradu Michalovce, pozemkový a lesný odbor ,Sama Chalupku 18, 071 01 Michalovce, v zmysle § 10 ods. 3 zákona je týmto dotknutým správnym orgánom. Doručuje sa: - Všetkým účastníkom konania v časti k. ú. Strážske formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a webovom sídle Mestský úrad Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske, IČO: 00325813 - Všetkým účastníkom konania v časti k. ú. Pusté Čemerné formou verejnej vyhlášky na úradnej tabuli a webovom sídle Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Strážske , IČO: 00 325 694 - Okresný úrad Vranov nad Topľou, pozemkový a lesný odbor, Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou - úradná tabuľa, webové sídlo Okresného úradu Vranov nad Topľou, pozemkového a lesného odboru (https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=60&odbor=11&sekcia=uradna-tabula#popis) - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42 156 424 - úradná tabuľa verejnej správy

Súbory na stiahnutie:
- Oznámenie o začatí konania (pdf 51,10 kB)
- Zoznam účastníkov konania (pdf 209,69 kB)
- Mapa (pdf 478,95 kB)