Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o vydaní rozhodnutia

Oznámenie o vydaní rozhodnutia o využívaní územia, umiestnení stavby a uskutočnení stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 42 ods. 2 a § 69 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.

Obec Nacina Ves mesta ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa § 39 a  § 39a, 39b, § 66, § 117, 119 ods.3  a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, na návrh Mesto Strážske, Mestský úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske Vydáva rozhodnutie č. 516/2018  zo dňa 10.1.2018 o využívaní územia, umiestnení stavby a uskutočnení stavby „Revitalizácia medziblokového priestoru ul. Mierová a Komenského, parkovisko ul. Okružná (staré sídlisko) Strážske“ na pozemkoch registra KNC p.č. 1343/1, 1343/5, 1347/1, 1350, 1155/6, 1157/7, 1155/1, ul. Mierová, k.ú. Strážske, na pozemku registra KNC p.č. 1193/1, ul. Komenského, katastrálne územie Strážske, na pozemku registra KNC p.č. 405/1, ul. Okružná, katastrálne územie Strážske.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na Obec Nacina Ves v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Súbory na stiahnutie: