Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie

o vydaní rozhodnutia o uskutočnení líniovej stavby verejnou vyhláškou v zmysle § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v platnom znení.

Mesto Strážske ako príslušný správny orgán podľa § 13 ods. 5 a § 27 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení zmien a doplnení, podľa 66, § 117, § 119 ods.1 a § 140 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, v znení zmien a doplnení, a podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení zmien a doplnení, na návrh Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91  Košice vydáva rozhodnutie - stavebné povolenie č. R2019/013482/314 zo dňa 28.02.2020, ktorým povoľuje líniovú stavbu „Zriadenie vedenia VN V-730 (Humenné – Kučín)“ na pozemkoch registra C KN parcela číslo 4939/3 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 2992, 2967, 2959, 2958, 2898, 2844, 2793, 3767, 2716, 2708, 2691, 2675, 2668, 2562, 2555, 2547, 2541, 2532, 2504 katastrálne územie Humenné, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 673/3, 674, 1827/5, 1827/4, 2076/2, 2078, 1837, 1844, 2053, 2052/1, 1842, 1843 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 1341/3, 1341/1, 1340/1, 1339/1, 1338/1, 1337/1, 1336/1, 1686/2, 1687, 654 katastrálne územie Strážske, na pozemkoch registra C KN parcela číslo 1320/1, 1314/2, 1378/2, 1380/2 a na pozemkoch registra E KN parcela číslo 333/2, 333/1, 332/14, 332/11, 332/7, 332/3, 326, 320/19, 320/16, 320/11, 320/7, 320/2, 318/3, 318/7, 312/7, 309/8, 302, 304, 259/2, 258/2, 258/1, 250/2, 250/1, 234/1, 237/2, 244/1 katastrálne územie Nižný Hrabovec, na pozemkoch registra E KN parcela číslo 747, 743, 740, 737/2, 735 katastrálne územie Kučín, pre ktorú bolo vydané rozhodnutie č. R2019/002494/63 zo dňa 18.06.2019 o umiestení predmetnej stavby Mestom strážske.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať na Okresný úrad v Košiciach, odbor výstavby a bytovej politiky. Odvolanie sa podáva na Mesto Strážske v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto oznámenie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu v Strážskom, Mestského úradu v Humennom, Obecného úradu v Nižnom Hrabovci a Obecného úradu v Kučíne spôsobom obvyklým.

Súbory na stiahnutie:

- Oznámenie o vydaní rozhodnutia (pdf 285,03 kB)
- Rozhodnutie (pdf 285,03 kB)