Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o opakovanej dražbe

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

Dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o.
sídlo: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice
IČO: 36 764 281
zapísaný v obch. registri OS Košice I, odd.: Sro, vložka č.: 19669/V
zast.: PhDr. Alexandra Pech, prokurista
drazobnik@drazobnik.sk, 055/671 0001

Navrhovateľ: JUDr. Marek Radačovský
so sídlom správcovskej kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice
zapísaný v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 832
správca dlžníka: ATV družstvo Strážske v konkurze sídlo: Obchodná 437, 072 22 Strážske IČO: 36 212 580, konkurz vedený na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 26K/4/2019

Miesto konania
dražby: Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť
Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
Dátum a čas
konania dražby: 18.02.2022 o 10,00 hod.
vstup na dražbu o 09,30 hod.
Kolo dražby: opakované

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o opakovanej dražbe (pdf 245,33 kB)