Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o opakovanej dražbe

Zverejnené v zmysle § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných dražbách“)

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, a to:
Byt č. 10 na 3. p. bytového domu – bytový dom, so súp. č. 253, vchod 253, ulica Obchodná v Strážskom, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 523/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 520 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 4420/237100.
Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 523/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 520 m2 spoluvlastnícky podiel k pozemku: 4420/237100.
Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, LV č. 1691, okres: Michalovce, obec: STRÁŽSKE, katastrálne územie: Strážske.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o opakovanej dražbe Byt č. 10 na 3. p. bytového domu (pdf 619,06 kB)