Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Návrh VZN Mesta Strážske č. 1/2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1/ Návrh VZN č. 1/2024 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v meste Strážske a webovom sídle www.strazske.sk dňa 26.02.2024

2/ K návrhu VZN môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu nariadenia uplatniť pripomienku, a to  v písomnej forme na adrese: Mestský úrad, Nám. A. Dubčeka, 072 22  Strážske, elektronicky, e-mailom na adrese strazske@strazske.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Strážskom.

3/ Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Dokument na stiahnutieNávrh VZN č.1/2024