Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok mestom Strážske

1/ Návrh Dodatku č. 5 k  VZN č. 1/2008 zverejnený vyvesením na úradnej tabuli v meste Strážske a webovom sídle www.strazske.sk dňa 28.02.2024.

2/ K návrhu Dodatku môžu fyzické osoby a právnické osoby v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme na adrese: Mestský úrad, Nám. A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske, elektronicky, e-mailom na adrese strazske@strazske.sk alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v Strážskom.

3/ Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

Dokument na stiahnutie: Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2008