Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Mestský podnik služieb mesta Strážske

Zriaďovateľom Mestského podniku služieb mesta Strážske je Mestské zastupiteľstvo v Strážskom.

Činnosti, ktoré podnik zabezpečuje v zmysle zriaďovacej listiny:

A. Hlavná činnosť - základné verejnoprospešné činnosti

 • oprava a údržba miestnych komunikácií
 • odvoz tuhých komunálnych odpadov
 • nakladanie snebezpečnými odpadmi vymedzené rozhodnutím orgánu Štátnej spravy
 • údržba verejných priestranstiev podľa pasportizácie (zeleň)
 • údržba a výsadba verejnej zelene
 • údržba opravy verejného osvetlenia a ozvučenia mesta
 • správa a údržba cintorínov
 • oprava a údržba vlastnej mechanizácie, motorových vozidiel a základných prostriedkov
 • čistenie mesta a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
 • podávanie obedov pre vlastných zamestnancov
 • správa zvereného majetku v zmysle platných vnútorných noriem mesta Strážske
 • údržba a oprava mestského majetku podľa potreby
 • správa a údržba domu smútku
 • správa a údržba letného kúpaliska
 • správa a údržba futbalového ihriska a zimného štadióna
 • správa a údržba mestskej telocvične
 • správa a údržba rekreačných zariadení mesta Strážske
 • riešenie a pomoc pri mimoriadnych udalostiach v rozsahu predmetu činností
 • výpomoc pri organizovaní osláv a akcií podľa požiadaviek mesta
 • stavebná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti
 • príprava, realizácia a údržba zelene - služby špeciálnymi strojmi a zariadeniami
 • výroba záhradníckych potrieb
 • upratovacie práce
 • prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • organizovanie a usporadúvanie spoločenských, kultúrnych, športových podujatí, výstav, prezentácií, koncertov, tanečných zábav, diskoték vrátane ich vecného a odborného zabezpečenia
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • príprava, podávanie jedál a nápojov v stravovacích zariadeniach
 • správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu

B. Podnikateľská činnosť nad rámec základnej verejnoprospešnej činnosti pre ktorú bol Mestský podnik služieb mesta Strážske zriadený:

 • pohrebné služby
 • príprava a podávanie jedál a nápojov v stravovacích zariadeniach
 • pohostinská činnosť
 • služby súvisiace s rastlinnou výrobou, služby súvisiace so živočíšnou výrobou okrem veterinárnych
 • služby špeciálnymi strojmi a zariadeniami
 • prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
 • prevádzkovanie telovýchovných a športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • prevádzkovanie pohrebnej služby
 • prevádzkovanie pohrebiska
 • prípravné práce k realizácii stavby
 • dokončovacie práce pri realizácii stavby
 • poradenské služby
 • výkon činnosti vedenia uskutočňovania prízemných stavieb a stavieb zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m ² a výšku 15 m
Kontakt: Mestský podnik služieb mesta Strážske
Námestie A. Dubčeka 300
Riaditeľ: Ing. Jozef Fedorko
tel.: +421 907 903 601
e-mail: msps@mspsstrazske.sk
web: http://www.mspsstrazske.sk/