Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

podľa § 55 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

a) Názov verejného obstarávateľa/prijímateľa: mesto Strážske

b) Sídlo verejného obstarávateľa/prijímateľa: Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

c) Predmet/názov zákazky: Výstavba zberného dvora v meste Strážske

d) Druh postupu: Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

e) Vyhlásené a publikované 1.6.2022, úradná tabuľa mesta Strážske

f) Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

g) Právny rámec
Podľa § 55 ods. 2 ZVO ,,Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámia, že jeho ponuku alebo ponuky prijímajú. Neúspešnému uchádzačovi oznámia, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedú aj identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť doručená námietka. Dátum odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk preukazujú verejný obstarávateľ a obstarávateľ.“

h) Predmet
V súlade s § 55 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ zverejňuje informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov, ktorí predložili ponuku v rámci verejného obstarávania, neboli vylúčení a ktorých ponuka nebola vylúčená. Podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk stanoveného verejným obstarávateľom, ktorými boli celková (zmluvná) cena predmetu s DPH a lehota výstavby v pracovných dňoch zostavil verejný obstarávateľ na základe výsledku vyhodnotenia a predložených ponúk do elektronickej aukcie, poradie uchádzačov nasledovne:

Obchodné meno/názov uchádzača, sídlo/miesto podnikania uchádzača Poradie uchádzačov Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúhlená na 2 desatinné čísla) pred EA Konečná celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúhlená na 2 desatinné čísla) po skončení EA Lehota výstavby v pracovných dňoch Lehota výstavby v pracovných dňoch
Konečný počet bodov po EA
PŠP s. r. o.,
Vajanského 1,
071 01
Michalovce
3. (neúspešný) 201975,75 197000,00 90 9184,60
TAMALEX s.r.o.,
Kúpeľská 66, 073
01 Sobrance
1. (úspešný) 202596,94 191000,00 73 9963,35
TIMEO, s.r.o.,
Dubovická roveň
674/15, 082 71
Lipany
2.(neúspešný) 201162,38 190000,00 82 9670,73