Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Predpokladaný termín zasadnutia mestského zastupiteľstva

Predpokladaný program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
4. Kontrola plnenia uznesení
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
6. Rozbor hospodárenia MsPS za rok 2022
7. Záverečný účet mesta za rok 2022
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023
9. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ na II. polrok 2023
10.Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2024 – 2026
11. Prehľad o prenájme nebytových priestorov
12. Informácia zo zasadnutí komisií
13. Interpelácie poslancov
14. Diskusia - Rôzne
15. Záver