Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou

C. p.: K.RPZ-KE-B-28-004/2021 Košice 23.03.2021

Účastník konania: Ľubomír Džavan, nar. 01. 04. 1985, trvale bytom Okružná 492/58, 072 22 Strážske

ROZHODNUTIE
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, ako orgán určený na plnenie úloh vyplývajúcich pre krajské riaditeľstvo zo zákona číslo 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti") podľa § 89 ods. 1 písm. b) zákona o súkromnej bezpečnosti a § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len „správny poriadok") v nadväznosti na § 94 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti rozhodlo, že Ľubomír Džavan, nar. 01. 04. 1985, trvale bytom Okružná 492/58, 072 22 Strážske (ďalej len „účastník konania") je povinný odovzdať preukaz odbornej spôsobilosti číslo S 057685 vydaný dňa 10. 04. 2013 do konečného rozhodnutia vo veci podľa osobitného predpisu z dôvodu, že odo dňa 26. 1 O. 2020 prestal byť osobou spoľahlivou podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona o súkromnej bezpečnosti.

Súbor na stiahnutie: Doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou (pdf 1,93 MB)