Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Dane a poplatky

Mesto Strážske ako správca dane oznamuje občanom, že na území mesta ukladá tieto typy daní a poplatku:
- Daň z nehnuteľnosti
- Daň za psa
- Daň za ubytovanie
- Daň za užívanie verejného priestranstva
- Daň za predajné automaty
- Daň za nevýherné hracie prístroje
- Poplatok za komunálne odpady a drobné  stavebné odpady

Zdaňovacím obdobím miestnych daní pre daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je kalendárny rok.

Tlačivo – priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje (ďalej len „priznanie“), si môže daňovník vyzdvihnúť
u referenta daní a poplatkov, alebo vytlačiť z web stránky Ministerstva financií. (http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=4017)

Priznania sa podávajú do 31.01. bežného roka:
- tí občania, ktorí v priebehu roka  nadobudli novú nehnuteľnosť (napr. kúpou, darovaním a pod.) a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. 12. bežného roka.
- Tí občania, ktorí v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudnú nehnuteľnosť vydražením alebo dedením sú povinný podať priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Majitelia psov, prevádzkovatelia nevýherných hracích prístrojov, prevádzkovatelia predajných automatov, ktorým vznikla alebo zanikla daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia (napr. kúpa, predaj a pod.)podávajú priznanie do 30 dní odo dňa vzniku.

Čiastkové priznanie s vyznačením v ľavej hornej časti hlavičky priznania, že ide o čiastkové priznanie majú podať vlastníci nehnuteľností, ktorí majú zmenu vlastníctva oproti predchádzajúcemu roku (napr. kúpa, darovanie, predaj, zmena výmery, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku a pod.).
Termín podania priznania je do 31.01. bežného roka.

Daňovník do priznania vypisuje všetky predpísané polička.

Daňovník vyplnené priznanie môže podať:
- osobne do podateľne (sekretariát) Mestského úradu
- poštou na adresu: Mesto Strážske Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 07222 Strážske
- elektronicky: https://www.dcom.sk/najpouzivanejsie (povinnosť právnických osôb)

V prípade nároku na zníženie dane alebo odpustenie dane v zmysle zákona a všeobecne záväzného nariadenie mesta Strážske o miestnych daniach (ďalej len „VZN“) je potrebné vyplniť prílohu priznania v termíne na podávanie priznania, alebo doložiť doklady v zmysle VZN (napr. preukaz ZŤP so spotrebou sprievodcu, alebo potvrdenie o osvojení psa z karanténnej stanice).

Nárok na zníženie alebo oslobodenie dane z nehnuteľností v zmysle VZN
Oslobodenie:
- pozemky právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
- stavby, byty a nebytové priestory právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Zníženie o 50%:
- močiare, pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. a II. stupňa
- stavby na bývanie a byty vo vlastníctve občanov, držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu

Nárok na oslobodenie od dane za psa:
- osobu samostatne žijúcu v rodinnom dome vo veku nad 65 rokov, ktorá vlastní jedného psa a splní si oznamovaciu povinnosť
- príspevkové a rozpočtové organizácie mesta
- osobu, ktorá si ako prvá osvojí konkrétneho psa z karanténnej stanice Strážske a predloží o tom potvrdenie k priznaniu

Mesto Strážske ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného priznania ako
i čiastkového priznania daň rozhodnutím.
V tomto rozhodnutí bude splatnosť, spôsob platenia všetkých daní uvedených v priznaní
a uvedený variabilný symbol bez ktorého nebude daň zaúčtovaná na konto daňovníka. Daňovník je povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného rozhodnutia.

Daň za užívanie verejného priestranstva je povinný platiť ten, kto vykonáva práce alebo iným spôsobom zaberá miesto na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta spôsobom uvedeným vo VZN.
Svoj zámer užívať verejné priestranstvo je daňovník povinný ohlásiť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti na podateľňu MsÚ (sekretariát), na tlačive ktorého vzor tvorí prílohu VZN.
Mesto Strážske ako správca dane vyrubí na základe daňovníkom podaného oznámenia daň rozhodnutím.
V tomto rozhodnutí bude uvedená splatnosť, spôsob platenia dane a variabilný symbol bez ktorého nebude daň zaúčtovaná na konto daňovníka .
Daňovník je povinný daň uhrádzať až na základe takto vydaného rozhodnutia.

Daň za ubytovanie je povinný platiť ten, kto prevádzkuje zariadenie poskytujúce odplatné prechodné ubytovanie (hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemp, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v stave slúžiacej na viaceré účely.
Prevádzkovateľ vyplní registračný list, ktorého vzor tvorí prílohu VZN do 15 dní od začatia činnosti a odovzdá ho na podateľní Mestského úradu.
O vybratej dani musí viesť evidenciu v „knihe ubytovaných“.
Platiteľ dane predkladá správcovi dane Mestu Strážske raz mesačne mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie do 10 dní po ukončení mesiaca na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu VZN.
Daň za ubytovanie platí mesačne do 20 dní od ukončenia mesiaca za predchádzajúci mesiac bez vyrubenia.
Od dane za ubytovanie sú oslobodení daňovníci ubytovaní v zariadeniach, ktoré poskytujú sociálne služby, zdravotné služby a charitatívne činnosti.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platí poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva (napr. byt, nebytový priestor...),
právnická osoba, ktorá je oprávnená na užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
Správca dane Mesto Strážske určil sadzbu poplatku vo svojom VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Na území mesta Strážske zavádza pre poplatníkov právnické osoby a podnikateľov množstvový zber.

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti je poplatník povinný oznámiť správcovi dane na predpísanom tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu VZN do 30 dní odo dňa vzniku, resp. zániku poplatkovej povinnosti.

O odpustenie poplatku môže požiadať poplatník, ktorý sa nezdržiava na území mesta viac ako 90 dní.
Správca dane poplatok odpustí na základe žiadosti, ktorého vzor tvorí prílohu VZN a dokladov schválených vo VZN ( napr. doklad o zaplatení poplatku v inej obci, zmluva z ubytovacieho zariadenia, čestné prehlásenie s osvedčeným podpisom – platné iba pre osoby nachádzajúce sa v zahraničí...) ak si o to požiada v zdaňovacom období do 31.10. príslušného kalendárneho roka.

Kontakt: Katarína Duncová
referent správy daní a poplatkov
tel.:+421 56 68 86 951
katarina.duncova@strazske.sk
Súvisiace predpisy
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 6/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  (1.15 MB)
  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Strážske č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Strážske na rok 2017  (0.26 MB)
Súvisiace tlačivá
  • Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie  (0.38 MB)
  • Odhlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre právnické osoby/fyzické osoby podnikateľov  (0.12 MB)
  • Oznámenie k dani za užívanie verejného priestranstva vznik/ zánik daňovej povinnosti v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z.  (0.34 MB)
  • Poplatkové priznanie k poplatku za KO a drobné stavebné odpady  (0.22 MB)
  • Registračný list - oznamovacia povinnosť k dani za ubytovanie  (0.36 MB)
  • Žiadosť o vrátenie preplatku  (0.10 MB)
  • Žiadosť o zníženie poplatku KO  (0.16 MB)
  • Oznámenie poplatkovej povinnosti  (0.14 MB)