Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Centrum voľného času

Centrum voľného času v Strážskom je jedným z najvýznamnejších činiteľov realizácie štátnej politiky starostlivosti o deti a mládež mesta Strážske a priľahlých obcí. Svojou činnosťou sa výrazne podieľa na výchove vo voľnom čase, na výchove umenia tento čas užitočne a efektívne využívať a na usmerňovaní rozvoja záujmov detí a mládeže.

Utvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú , rekreačnú a športovú činnosť pre deti a mládež v priebehu celého školského roka, vrátane školských prázdnin.

V rámci svojho postavenia vytvára predpoklady pre aktívnu spoluprácu všetkých subjektov, ktoré sa zaoberajú problematikou voľného času, v záujme účinného napĺňania miestnej regionálnej politiky voči mladej generácií.

Zriaďovateľom centra je mesto Strážske.

Náplň našej práce

  • Pravidelná záujmová činnosť v záujmových kluboch, krúžkoch, súboroch
  • Príležitostná činnosť - organizácia podujatí, športových súťaží, exkurzií, výletov
  • Prázdninová činnosť - tábory, odborné sústredenia, kurzy
  • Individuálna práca - talentované deti a mládež, deti so zdravotným postihnutím,deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia
  • Spontánna činnosť - podľa záujmu, ponuky

Ako budeme v školskom roku 2017/2018 pracovať

Centrum voľného času je školské  výchovno – vzdelávacie zariadenie s celoročnou prevádzkou.  Pravidelná činnosť v záujmových útvaroch začína 2.októbra 2017 ( pondelok ) a končí 31. mája 2018 (štvrtok). Počas tohto obdobia uskutočňujeme všetky formy záujmových činností. V septembri organizujeme príležitostné a klubové činnosti, organizačne zabezpečujeme nový školský rok. Od 01. júna 2018 do 30. júna 2018 organizujeme príležitostné, klubové a spontánne činnosti, vyhodnocujeme školský rok a  organizačne zabezpečujeme letnú činnosť.

Letná činnosť  začína 2. júla 2018 (pondelok)  a končí 31.augusta 2018 (piatok)

Do CVČ sa účastníci prijímajú na základe písomnej žiadosti, podpísanej zákonným zástupcom, príp. účastníkom.

Záujmová činnosť prebieha podľa schválených tematických výchovno-vzdelávacích plánov záujmových útvarov.

Výška mesačného poplatku je stanovená vo VZN č. 5/ 2011 mesta Strážske.
CVČ zabezpečuje činnosť aj v čase vedľajších a hlavných prázdnin.

Kontakt: Centrum voľného času
Družstevná 509 Strážske
Riaditeľ: Mgr. Marta Kordeľová
tel.: +421 915 919 652
e-mail: cvc@cvcstrazske.edu.sk
web: https://cvcstrazske.edupage.org/
Záujmové krúžky:Creative dance academy
DFS Stražčanik -pokročilí
DFS Stražčanik začiatočníci
Drobček klub
Encaustika
Futbalový krúžok
Internet klub
Keramická dielnička
Klub modelárov
Mažoretky MŠ
Mažoretrky-roztlieskavačky
Mladý kolkár
Počítačové škôlkarium
Pohyb hrou
Rybársko - poľovnícky krúžok
S počítačom hravo
Stolný tenis
Šikovné ruky
Šikovníček
Šperka a kreatívna dielnička
Tanečné divadlo
Tenis na kurtoch
Tvorivé dielne
Tvorivý ateliér Machuľka

 

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage