Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Základná umelecká škola Strážske

Základnú umeleckú školu v Strážskom navštevuje 150 žiakov v dvoch odboroch: hudobnom a výtvarnom. Hudobný odbor je organizovaný ako prípravné štúdium pre žiakov vo veku od 7 rokov, I. stupeň s dĺžkov štúdia 7 rokov a II. stupeň s dĺžkov štúdia 4 roky.

Zoznam študijných odborov

Hudobný odbor
Je prvý a najstarší odbor Základnej umeleckej školy v Strážskom. Vznikol v roku 1971 ešte ako pobočka michalovskej ZUŠ. V súčasnosti u nás môžete študovať spev, klavír, husle, gitaru, akordeón a  zobcovú flautu. Škola má vlastný spevácky zbor, ľudový súbor a rôzne komorné zoskupenia.

 • hra na nástrojoch: klavír, akordeón, husle, gitara (klasická) zobcová flauta,
 • hudobná náuka,
 • sprievod, komorná hra, komorný a zborový spev, ľudová hudba,
 • príprava k súhre, hra z listu, obligátne nástroje,
 • voliteľné vyučovacie predmety vo všetkých umeleckých odboroch a stupňoch.

Výtvarný odbor
Výtvarná činnosť ZUŠ v sebe zahŕňa všetky potrebné disciplíny pre rozvoj talentu žiaka od prípravného ročníka po dospievajúcich a dospelých študentov. Zameriava sa na plošnú tvorbu – kresba, maľba, grafika, ale nevynecháva ani priestorovú tvorbu – objekty, keramika, mozaika a reliéf. Štúdium je osnovou od najjednoduchších spracovaní výtvarnej problematiky po zložité komponovanie plochy a priestoru. Okrem zaužívaných postupov sa maľuje na sklo, textil a experimentuje sa s fotografiou.

 • výtvarná výchova obsahuje kreslenie, maľovanie, sochársku priestorovú a objektovú tvorbu,
  grafickú tvorbu, počítačovú grafiku, prácu s materiálom, dekoračné činnosti atď. (náročnejšie techniky akým je sochárska tvorba a počítačová grafika sa vyučujú vo vyšších ročníkoch)

Literárno dramatický odbor
literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov.  Harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý prístup k základným postojom a premenlivej skutočnosti, pomáha vyrovnávať sa vždy s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, život, práca. Učí ich vytvoriť si vlastný názor, rozvíja schopnosť myslieť empaticky a tiež prostredníctvom hry posilňuje schopnosť dieťaťa čeliť rôznym životným situáciám a správne jednať. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného rečového a pohybového prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Dôležitou úlohou odboru je tiež včasné spozorovanie, podchytenie a rozvíjanie talentu u žiaka, ktoré vedie postupne až k príprave na strednú, či vysokú školu umeleckého alebo humanitného smeru.

Kontakt Družstevná 509, 072 22 Strážske
tel.: 056 64 77 344
e-mail: zusstrazske@gmail.com
web: https://www.zusstrazske.sk/
IČO: 42250374
riaditeľ školy: Mgr. art Peter Králik
Ciele ZUŠ
 • podiel školy na kultúrnom rozvoji mesta
 • rôznorodosť akcií
 • kvalitná spolupráca z MŠ a ZŠ
 • pozitívny vplyv školy na cieľavedomé a systematické využívanie voľného času detí

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage