Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Primátor Mesta Strážske - štatutárny zástupca zriaďovateľa

 

v zmysle  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka

Materskej školy, Družstevná 506, Strážske

 

Ponúkaná základná zložka mzdy:

 • v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce

vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • k základnému platu sa vyplácajú všetky zákonné príplatky;
 • k základnému platu možno priznať osobný príplatok do max. výšky 100%.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

Požadované kvalifikačné predpoklady pre uchádzačov v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 • kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na  výkon pracovnej činnosti  v príslušnej kategórii a podkategórii pedagogického zamestnanca v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 173/ 2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • samostatný pedagogický zamestnanec v zmysle § 39 ods. 3 b) zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • bezúhonnosť v zmysle § 15a zákona č. 138/2019 Z. z.  
 • má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 552/2003 Z. z.
 • zdravotná spôsobilosť v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • ovládanie štátneho jazyka v zmysle § 17 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 • predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.,
 • absolvovanie výberového konania pohovorom.

Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný pracovný životopis s podrobným uvedením doterajšej praxe, znalostí a zručností,
 • doklady o vzdelaní (overené kópie),
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti;
 • čestné vyhlásenie, že uchádzač má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pedagogickej činnosti v zmysle § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. (nie staršie ako 3 mesiace)
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 4 strán,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7. písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. a), c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. 

* Na účely preukázania bezúhonnosti v zmysle § 15a ods. 2 zákona č. 138/2019 Z. z. Zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov úspešný uchádzač je povinný poskytnúť na účel preukázania bezúhonnosti najneskôr do 30 dní po uzavretí pracovnoprávneho vzťahu regionálnemu úradu údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.

 

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 

4Žiadosť a požadované doklady do výberového konania je potrebné doručiť do:  22. apríla 2024 do 14.00 hod. (hmotnoprávna lehota – žiadosť musí byť doručená) v zalepenej obálke s označením:

 

 „Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Strážskom, Družstevná 506 “ na adresu zriaďovateľa: Mestský úrad,  Nám. A. Dubčeka 300, Strážske 072 22 v zalepenej obálke, s uvedením mena, priezviska a adresy odosielateľa – „NEOTVÁRAŤ- VK MŠ “. Pri osobnom doručení na podateľňu MsÚ v zalepenej obálke s tým istým označením.

 

Poznámka: Výberové konanie sa riadi § 5 zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení v nadväznosti  na zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na výberové konanie budú pozvaní iba uchádzači spĺňajúci podmienky. Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do výberového konania nezaradia. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, rada školy písomne v stanovenej lehote. 

 

Predpokladaný nástup do práce:  01. 07. 2024 

 

Zaslaním požadovaných dokladov uchádzač dáva súhlas Mestu Strážske na spracovanie a uchovanie poskytnutých osobných údajov na účely výberového konania. Súhlasí, aby po skončení výberového konania boli poskytnuté osobné údaje archivované podľa archivačného poriadku Mestského úradu v Strážskom a so zverejnením výsledku a priebehu výberového konania.

 

Strážske, 02. 04. 2024                                                                                       

 

Patrik Magdoško

 primátor mesta