Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Strážske, z dôvodu neznámeho pobytu účastníka daňového konania, vykonáva v zmysle § 35 Zákona NR SR č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov doručenie písomnosti verejnou vyhláškou:

Adresát písomnosti: Ján Vysocký, Oundle, Oundle Oundle

Označenie písomnosti: Rozhodnutie č.1010401290, zo dňa 23.03.2024, daň-daň z nehnuteľnosti, psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov, pre rok 2024

Miesto uloženia zásielky: Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme tak,podľa § 35 ods. 2  Zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Patrik Magdoško, primátor mesta

Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška