Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva 

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca 2024 (štvrtok) o 15,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program: 

1.   Otvorenie

2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov

3.   Schválenie programu zasadnutia MsZ

4.   Kontrola plnenia uznesení

5.   Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ

6.   Informácia o stave tepelného hospodárstva Mesta Strážske – KOOR Východ, s.r.o.

7.   Informácia o hospodárení Mesta Strážske v zastúpení Domspráv, s. r. o. byty, teplo a iné

      služby Michalovce za rok 2023

8.   Návrh VZN č.1/2024 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na

      trhových miestach

9.   Návrh Dodatku č. 5 k VZN č. 1/2008 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok  

      Mestom Strážske

10. Podanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt „Obnova Materskej školy

      v Strážskom“

11. Prehľad projektov mesta Strážske

12. Práce naviac na stavbe „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“

13. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta Strážske rozpočtovým opatrením č. 1/2024

14. Nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi – správa za rok 2023

15. Vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol za rok 2023

16. Plán preventívnych protipožiarnych kontrol na rok 2024

17. Správa o činnosti MsP za rok 2023

18. „Dokument starostlivosti o dreviny mesta Strážske“

19. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti za rok 2023

20. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o výsledku kontroly

21. Správa hlavného kontrolóra mesta Strážske o kontrolnej činnosti

22. Informácie zo zasadnutí komisií

      - Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta pre športové kluby na rok 2024

      - Návrh na rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta pre spoločenské organizácie na

        rok 2024

      - Vyhlásenie podmienok verejnej obchodnej súťaže – predaj ATS Stanica

23. Interpelácie poslancov

24. Diskusia-Rôzne

25. Záver

 

Patrik Magdoško    

primátor mesta