Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Strážske, referát životného prostredia, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske alebo elektronicky na adresu: strazske@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Č. konania: 2024/000607/ŽP                                Dátum zverejnenia: 01.02.2024                      Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní: 08.02.2024

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevíny v zmysle § 47 ods. 3 Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane /prírody a krajiny v platnom znení

1 ks orech, 2 ks jabloň, 2 ks slivka a 1 ks čerešňa, ktoré rastiú na pozemku parcela „C“ KN. 248 v k.ú. Strážske.

Žiadateľ: Ing. Ondrej Drutár, Okružná 492/60, 072 22 Strážske