Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Mesto Strážske, z dôvodu neznámeho pobytu účastníka daňového konania, vykonáva v zmysle § 35 Zákona NR SR č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňového poriadku) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zn. n. p. doručenie písomnosti v e r e j n o u  v y h l á š k o u:

Adresát písomnosti: Tomáš Husár
Pobyt / sídlo: Fraňa Kráľa 583/22, 07222 Strážske

Označenie písomnosti: Rozhodnutie č. 1117302085, zo dňa 21.11.2023, daň - poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pre rok 2023, Miesto uloženia písomnosti: Námestie Alexandra Dubčeka 300/1, 07222 Strážske

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v tejto lehote neprevezme, tak podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Patrik Magdoško
primator mesta

Dokument na stiahnutie: Verejná vyhláška