Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Informácie o začatí správnych konaní

Podľa § 82 ods. 7 Zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme a začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mestský úrad Strážske, referát životného prostredia, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22  Strážske alebo elektronicky na adresu: strazske@strazske.sk v lehote určenej pri informácií o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Č. konania: 2023/010172/ŽP                                Dátum zverejnenia: 31.10.2023                      Lehota na potvrdenie záujmu účasti na konaní: 07.11.2023

 

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín v zmysle § 47 ods. 3

Zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení,

1 ks dub a 1 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parcela "C" KN 1193/1

a 1202/37/2 v k.ú. Strážske

Žiadateľ: PaedDr. Eva Matuchová, Osloboditeľov 6279, 072 22 Strážske