Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Strážske na 1. polrok 2024

V súlade s ustanovením § 18f, ods.1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2023 predkladá hlavný kontrolór Mestskému zastupiteľstvu v Strážskom Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie I. polrok 2024.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná najmä v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na príslušné ciele predmetných kontrol.

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v I. polroku 2024 bude realizovaná v kontrolovaných subjektoch: Mestský úrad Strážske a v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených a založených Mestom Strážske.

 

A. Kontrolná činnosť

1, Kontrola prevodov nehnuteľného majetku mesta v zmysle § 18f ods. 1 písm. i) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení (rok 2023).

    Cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dodržiavania Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, ako aj dodržiavanie vnútorných predpisov mesta.

2, Kontrola postupu povinného zverejňovania (faktúry, zmluvy, objednávky) v podmienkach Mestského podniku služieb mesta Strážske za obdobie roka 2023.

    Cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákona č. 546/2010 Z.z. a zákona č. 382/2011 Z.z.

3, Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach rozpočtovej organizácie Základná umelecká škola Strážske.

    Cieľ kontroly: Preveriť hospodárnosť, efektívnosť, zákonnosť a účelovosť pri vynakladaní finančných prostriedkov na činnosť a chod preverovanej organizácie.

4, Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach rozpočtovej organizácie Základná škola Strážske.

    Cieľ kontroly: Preveriť hospodárnosť, efektívnosť, zákonnosť a účelovosť pri vynakladaní finančných prostriedkov na činnosť a chod preverovanej organizácie.

5, Kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Strážske.

    Cieľ kontroly: dodržanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

6, Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach rozpočtovej organizácie Materská škola Strážske.

    Cieľ kontroly: Preveriť hospodárnosť, efektívnosť, zákonnosť a účelovosť pri vynakladaní finančných prostriedkov na činnosť a chod preverovanej organizácie.

7, Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta v podmienkach rozpočtovej organizácie Centrum voľného času Strážske.

    Cieľ kontroly: Preveriť hospodárnosť, efektívnosť, zákonnosť a účelovosť pri vynakladaní finančných prostriedkov na činnosť a chod preverovanej organizácie.

8, Kontrola dodržiavania VZN Mesta Strážske č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky a služieb.

   Cieľ kontroly: dodržiavanie zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, dodržiavanie VZN Mesta Strážske č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky a služieb,

   ako aj ďalších platných právnych predpisov.

 

B. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

 

1, Vypracovanie správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske za obdobie roka 2023.

2,Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu záverečného účtu mesta Strážske za rok 2023

3, Príprava a vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2024.

 

V zmysle predloženého plánu nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly. Ukončenie jednotlivých kontrol vzhľadom na rozsah a komplikovanosť sa môže presunúť do ďalšieho polroku.

 

Strážske  10. 11. 2023

Mgr. Ján Škutka

hlavný kontrolór