Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Miloš Hordoš
Naposledy sídlo/pobyt: , 072 22 Strážske
Písomnosť č. 102052420/2022 zo dňa 20.07.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 01 Michalovce.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 102052420/2022 zo dňa 20.07.2022 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresát si moze uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce. A. Markuša 1, 071 O 1 Michalovce v kancelárii č. 315 v úradných hodinách. Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 198,99 kB)