Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania

Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, ako vecne a miestne príslušný úrad na konanie o vyvlastnení (ďalej len „vyvlastňovací orgán“), v zmysle ust. § 7 ods. 1 zák.č. 282/2015 Z.z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k ním a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní), v súlade s ust. § 10 ods. 1 zákona o vyvlastňovaní týmto oznamuje začatie vyvlastňovacieho konania pre stavbu

„ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“.

Podľa ust. § 10 ods. 2 zákona o vyvlastňovaní vyvlastňovací orgán uvádza nasledovné informácie:
a) Účel vyvlastnenia: odňatie vlastníckeho práva k predmetu vyvlastnenia v prospech Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, pre účely realizácie stavby „ŽSR, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné“,
b) Údaje o vyvlastniteľovi: SR - Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501,
c) Katastrálne územie: Laškovce, Strážske
d) Parcelné čísla pozemkov, ktoré sú predmetom vyvlastnenia: KN C parc. č. 233/6, KN C parc. č. 1940/42. Podľa ust. § 10 ods. 3 zákona o vyvlastňovaní informácie podľa ods. 2 cit. paragrafu zverejní na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle obec, ak ho ma zriadené, v ktorej katastrálnom území sa vyvlastňovaný pozemok alebo vyvlastňovaná stavba nachádza.