Zatvoriť Táto webová stránka používa cookies. Zatvorením tohto oznámenia alebo používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies.
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 14. júla 2022 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 - 2026
 7. Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie 2022 - 2026
 8. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov mestského zastupiteľstva pre funkčné obdobie 2022 - 2026
 9. Návrh Dodatku č. 2 k Vnútornému predpisu č. 2/2010 - Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Strážskom
 10. Informácia o hospodárskom výsledku MsPS mesta Strážske k 31.12.2021
 11. Zmena rozpočtu č. 1/2022 pre MsPS mesta Strážske – návrh
 12. Návrh na rozšírenie organizačnej štruktúry MsPS mesta Strážske
 13. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 04/2022 – Kontrola zúčtovania poskytnutých preddavkov na Mestskom úrade Strážske
 14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 06/2022 – Kontrola vybraných pokladničných operácií na Mestskom úrade Strážske
 15. Správa hlavného kontrolóra výsledku kontroly č. 07/2022 - Kontrola poistenia spravovaného majetku na Mestskom podniku služieb mesta Strážske
 16. Informácie zo zasadnutí komisií
 17. Interpelácie poslancov
 18. Diskusia – Rôzne
 19. Záver

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta

Online vysielanie zasadnutia MsZ  môžte sledovať na YouTube kanály: Mestské zastupiteľstvo Strážske ( https://www.youtube.com/channel/UCMwNv-2Rv4AVLjgsN_8so7g )