Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti

Adresát písomností: Miloš Hordoš
Naposledy sídlo/pobyt: 07222 Strážske
Písomnosť č. 10 1643461 /2022 zo dňa 02.06.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1,071 01  Michalovce.

Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 10 1643461/2022 zo dňa 02. 06. 2022 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 01  Michalovce v kancelárii č. 315 v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o mieste uloženia písomnosti (pdf 192,68 kB)