Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Adresát písomností: Rastislav Tokár
Naposledy sídlo/pobyt: ., 072 22 Strážske

Písomnosť č. 101 738960/2022 zo dňa 13.06.2022 je uložená na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 01 Michalovce. Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy. doručuje sa písomnosť Daňového úradu Košice číslo 10 1738960/2022 zo dňa 13.06.2022 verejnou vyhláškou podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto oznámenia na Daňovom úrade Košice na pobočke Michalovce, A. Markuša 1, 071 O I Michalovce v kancelárii č. 30 J v úradných hodinách.

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Súbor na stiahnutie: Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti (pdf 307,46 kB)