Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Výzva na predkladanie ponúk

Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300/1, 072 22 Strážske ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO a podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/ prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/ obstarávania, SO pre OP Kvalita Životného prostredia – Slovenská agentúra životného prostredia, verzia 2, zo dňa 31.03.2022, k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 10 000 EUR na nižšie špecifikovaný predmet zákazky „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1písm. b) ZVO:
Sídlo: Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300 , 072 22 Strážske
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Dunajčák, primátor mesta
IČO: 00 325 813
DIČ: 2020742592
IČ DPH: -
Mobil: +421 905 645 009
e-mail: primator@strazske.sk
webové sídlo : https://strazske.sk/
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK75 0200 0000 0000 3302 8552

2. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom a zverejnenie informácií:
a) Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi/záujemcom bude prebie-hať elektronicky podľa § 20 ods. 1 ZVO , posielania oznámení používaných vo verejnom obstarávaní. Verejné obstarávanie sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/.
b) Výzva, odovzdávanie podkladov a iná komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchá-dzačmi sa bude uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu tak, aby bola zaručená pravosť a dôvernosť sprostredkovaných informácií a bude rovnako dostupný každému záujemcovi/uchá-dzačovi.
c) Všetky podklady a dokumenty budú poskytované v elektronickej forme v systéme EVOSERVISU. Neobme-dzený prístup k SP získa každý záujemca zaregistrovaním sa v systéme EVOSERVISU, ktoré je bezplatné, na stránke: https://www.evoservis.sk/torvo/.
d) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií zo záujemcami / uchádzačmi postupovať prostredníctvom ko-munikačného rozhrania certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.
e) Vo všetkých typoch komunikačných rozhraní EN EVOSERVIS bolo odstránené tlačidlo na vkladanie elektro-nického podpisu (UEZ). Všetky potrebné informácie sú uvedené v užívateľskom manuály na https://www.evoservis.sk/torvo/napoveda.php.
f) Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS používa na kontrolu autenticity servera a šifrovanie komuni-kácie medzi počítačom užívateľa a serverom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS protokol HTTPS. Prehliadač overuje identitu servera pomocou elektronického certifikátu, ktorý bol pre server vydaný medzinárodnou certifikačnou autoritou.
g) Skontrolujte, či prehliadač komunikuje s certifikovaným elektronickým nástrojom EVOSERVIS šifrovaným spôsobom, t. j. či používa šifrovaný komunikačný protokol HTTPS a je pripojený na server certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.
h) Pri použití šifrovaného spojenia musí internetová adresa certifikovaného elektronického nástroja EVOSER-VIS v internetovom prehliadači v poli pre zadanie webovej adresy začínať https://www.evoservis.sk... a v prípade prehliadača Internet Explorer ver. 9 a vyššie sa v poli vedľa webovej adresy zobrazí symbol žltej zámky signalizujúci, že ide o chránené spojenie.
i) Komunikácia – šifrovaný protokol SSL, šifrovanie SHA256RSA.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
j) SSL spojenie funguje na princípe asymetrickej šifry, kedy každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrova-cích kľúčov - verejný a súkromný. Klient pošle serveru požiadavku na SSL spojenie, spolu s rôznymi doplňu-júcimi informáciami (verzia SSL, nastavenie šifrovanie atď.).Server pošle klientovi odpoveď na jeho požia-davku, ktorá obsahuje rovnaký typ informácií a hlavne certifikát servera.
k) Podľa prijatého certifikátu si klient overí autentickosť servera. Certifikát tiež obsahuje verejný kľúč servera. Na základe doteraz získaných informácií vygeneruje klient základ šifrovacieho kľúča, ktorým sa bude šifrovať následná komunikácia. Ten zašifruje verejným kľúčom servera a pošle mu ho.
l) Server použije svoj súkromný kľúč k rozšifrovanie základu šifrovacieho kľúča. Z tohto základu vygenerujú ako server, tak klient hlavný šifrovací kľúč. Klient a server si navzájom potvrdia, že od teraz bude ich komu-nikácia šifrovaná týmto kľúčom. Je nastavené zabezpečené spojenie šifrované vygenerovaným šifrovacím kľúčom.
m) Využívaná vydávajúca certifikačná autorita má v bežných internetových prehliadačoch prednastavený svoj certifikát, u väčšiny užívateľov teda nie je nutné importovať do internetového prehliadača tzv. koreňový certifikát (verejný kľúč), prípadne povoľovať bezpečnostnú výnimku.
n) Zverejňovanie informácií v tomto verejnom obstarávaní sa riadi podľa § 22 ZVO.
o) Verejný obstarávateľ bude komunikovať v tomto verejnom obstarávaní iba v štátnom, t. j. slovenskom ja-zyku.

3. Vysvetľovanie/Doplnenie Výzvy na predkladanie ponúk:
a) Vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým záujemcom, najneskôr však 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred.
b) Záujemca môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo v inej sprievodnej dokumentácii poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk alebo na základe vykonanej obhliadky predmetu obstarávania. Záujemca žiadosť o vysvetlenie doručí verejnému obstarávateľovi cez komunikačné rozhranie zákazky v systéme EVOSERVIS.
c) Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie podkladov predloženú zo strany ktoréhokoľvek záujemcu verejný obstarávateľ preukázateľne oznámi bezodkladne všetkým záujemcom cez komunikačné rozhranie v EVOSERVISE, najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie a vysvetlenie zároveň zverejní v profile verejného obstarávateľa.
d) Verejný obstarávateľ môže doplniť resp. opraviť informácie uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a doplnenie zároveň zverejní v profile verejného obstarávateľa.
e) Plynutie zákonných lehôt v prípade doručovania žiadostí o vysvetlenie, doručenia výzvy na predloženie dokladov resp. oznámenia o vylúčení, zaslaných verejným obstarávateľom ktorémukoľvek z uchádzačov, je odo dňa odoslania správy cez komunikačné rozhranie zákazky resp. odoslania správy e-mailom. Pod pojmom „doručenie“ sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVOSERVIS alebo na e-mail a nie kedy si ju uchádzač prečítal.

4. Jazyk ponuky:
a) Ponuky a tiež doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku podľa § 20 ods. 20 ZVO.
b) Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka), okrem dokladov predložených v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Vyhotovenie a predloženie ponuky:
a) Ponuky sa predkladajú iba elektronicky, cez elektronickú platformu www.evoservis.sk/torvo, s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom sú-ťaže. Ponuka predložená po lehote na predkladanie ponúk sa nesprístupní. Elektronická ponuka musí byť predložená v komunikačných formátoch a spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
b) Všetky podklady, dokumenty potrebné k vypracovaniu ponuky budú k dispozícii na profile verejného ob-starávateľa a na http://www.evoservis.sk/torvo/.
c) Ponuka predložená v elektronickej forme bude v zmysle § 64 zákona o verejnom obstarávaní uverejnená v profile. V prípade, ak ponuky budú obsahovať informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
obchodné tajomstvo, je potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s platnými práv-nymi predpismi. V prípade, ak ponuky budú obsahovať osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v sú-lade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
d) EVOSERVIS teraz umožňuje uchádzačom predkladať ponuky v zákazke bez toho, aby museli vkladať elek-tronický podpis (UEZ). Uchádzačom preto stačí zadať hodnoty požadované verejným obstarávateľom alebo vložiť požadované súbory a ponuku jednoducho predložiť kliknutím na tlačidlo "Predložiť ponuku". Všetky potrebné informácie sú uvedené v užívateľskom manuály na https://www.evoservis.sk/torvo/na-poveda.php.
e) Vyhotovenie ponuky znamená -vyplnenie príslušnej časti ponukového formulára (návrhu kritérií), vloženie požadovaných dokladov a dokumentov k ponuke do príslušnej časti podľa príslušného bodu tejto Výzvy.
f) V predloženej ponuke do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS musia byť pripojené naske-nované doklady uvedené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Doklady a dokumenty podľa príslušného bodu súťažných podkladov.
g) Záujemca/uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku, ktorá nebude predložená na celý predmet zákazky, bude verejný obstarávateľ považovať za ponuku neprijateľnú pre verejného obstaráva-teľa.
h) V prípade, že elektronická ponuka nebude vyplnená, čiastočne vyplnená alebo nebudú vložené požadované doklady, dokumenty alebo nebude ponuka potvrdená elektronickým podpisom, certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS ponuku nezaregistruje a uchádzača bude informovať, že elektronická ponuka nebola prijatá. Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS bude uchádzača informovať, čo má vykonať aby bola elektronická ponuka úspešne prijatá.
i) Po odoslaní ponuky certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS informuje uchádzača, že ponuka bola úspešne prijatá. Uchádzač si môže skontrolovať svoju odoslanú ponuku. Ak ponuka bola odoslaná, certifi-kovaný elektronický nástroj EVOSERVIS informuje uchádzača, že k predmetnej zákazke už ponuku podal s informáciou navrhovaných kritérií na vyhodnotenie ponúk a zoznamom príloh.
j) Ak uchádzač nevypracoval ponuku sám, uvedie v ponuke osobu, ktorej služby alebo podklady pri jej vypra-covaní využil. Údaje podľa prvej vety uchádzač uvedie v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak bolo pridelené.
k) Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk predloží viac po-núk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk.
l) Uchádzač môže v ponuke predložiť originály alebo kópie dokladov v elektronickej podobe. Verejný obsta-rávateľ môže kedykoľvek počas priebehu verejného obstarávania požiadať uchádzača o predloženie origi-nálu príslušného dokumentu, úradne osvedčenej kópie originálu príslušného dokumentu alebo zaručenej konverzie, ak má pochybnosti o pravosti predloženého dokumentu alebo ak je to potrebné na zabezpečenie riadneho priebehu verejného obstarávania. Ak uchádzač nepredloží doklady v lehote určenej verejným ob-starávateľom, verejný obstarávateľ uchádzača vylúči.
m) Verejný obstarávateľ určil pre predkladanie elektronickej ponuky formát kódovania a šifrovania tak ako je uvedené v bode 27.
n) Záujemca / uchádzač po prihlásení do „EVOSERVIS“ v PREBIEHAJÚCICH ZÁKAZKACH vyberie predmetnú zá-kazku a zvolenú časť resp. časti ponuky vyznačí a vloží do určeného formulára na predkladanie ponúk.
o) Uchádzač predloží v ponukovom formulári do príslušnej položky jednotkovú cenu s DPH.
p) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu elektronickú ponuku na zvolenú časť resp. časti, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.
q) Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na pred-kladanie elektronických ponúk. Pri doplnení, zmene uchádzač postupuje ako, keby podával novú ponuku t.j. podľa príslušného bodu SP. Po ukončení lehoty na predkladanie ponúk nebude uchádzačom umožnené vložiť, dopĺňať a meniť svoje ponuky

6. Miesto a lehota predkladania ponúk:
a) Ponuky je potrebné doručiť výhradne prostredníctvom elektronickej platformy www.evoservis.sk/torvo.
b) Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom v tomto postupe zadávania zákazky určená do 17.06.2022 do 12:00 hod.
c) Verejný obstarávateľ odporúča venovať dostatočnú pozornosť prípadným aktualizáciám výzvy prostredníc-tvom redakčných opráv i vo vzťahu k lehote určenej v bode b) tohto bodu.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

7. Otváranie ponúk a v vyhodnocovanie:
a) Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 17.06.2022 o 13:00 hod. Otváranie vykoná komisia elektronicky v sys-téme EVOservis.
b) Otváranie ponúk je neverejné, nakoľko bude realizovaná elektronická aukcia podľa § 54 zákona o verejnom obstarávaní.
c) Verejný obstarávateľ z dôvodu posilnenia princípu transparentnosti zriadi na vyhodnotenie ponúk komisiu podľa § 51 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „komisia“).
d) Komisia pri otváraní ponúk bude postupovať podľa § 52 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní.
e) Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, spočívajúce vo vy-hodnotení týchto ponúk, podaní vysvetlenia, doplnení týchto ponúk, vyhodnotení splnenia podmienok účasti a vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
f) Komisia preskúma u ponúk, predložených v lehote na predkladanie ponúk, splnenie všetkých stanovených požiadaviek a rozhodne, či ponuky:
• obsahujú všetky požiadavky na obsah vedené v bode 22 tejto Výzvy,
• zodpovedajú pokynom, požiadavkám a podmienkam uvedeným vo výzve a v týchto súťažných podkla-doch g) Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné .
h) Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky podľa § 40 (Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti) a § 53 (Vyhodnocovanie ponúk) a podľa § 54 (Elek-tronická aukcia) ZVO.

8. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 tejto vý-zvy.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba zberného dvora.
Stavebné práce sa uskutočnia na základe Projektovej dokumentácie: „Výstavba zberného dvora v meste Strážske“ (Príloha č. 1 k tejto Výzve) a na základe Výkazu výmer(Príloha č. 2 k tejto Výzve), ktorý je neodde-liteľnou súčasťou projektovej dokumentácie.
V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzvy (vrátane prílohy č. 1 a 2.) môže záujemca/uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické požiadavky-parametre a vlastnosti.
Obhliadku miesta plnenia objednávateľ umožňuje. Záujemca môže požiadať o vykonanie obhliadky miesta realizácie zákazky, aby si overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, záujemca/uchádzač požiada o vykonanie obhliadky prostredníctvom komunikačného systému EVOservis, následne bude verejný obstarávateľ záujemcu o ob-hliadku informovať o termíne obhliadky cez elektronický systém EVOservis,

9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva na realizáciu prác Zmluva o dielo.

10. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba zberného dvora v meste Strážske.
Zberný dvor je vymedzená plocha ohraničená existujúcim oplotením s vjazdom cez uzamykateľnú bránu ktorého povrch je navrhovaný z hladeného betónu vymedzeného betónovými obrubníkmi. Na ploche budú osadené veľkoobjemové kontajnery s odpadom podľa kategorizácie určené pre ďalšie nakladanie s týmto odpadom. Pre obsluhu zberného dvora bude pri vstupe osadená unimobunka, ktorá bude slúžiť ako kance-lária. Toalety a šatne pre obsluhu zberného dvora sú existujúce v objekte technických služieb. Technika zberného dvora sa bude uskladňovať v navrhovanom sklade záhradnej techniky osadeným v areály zber-ného dvora. Jednotlivé objekty zberného dvora nevyžadujú napojenie na inžinierske siete, ktoré sú existu-júce v areály zberného dvora. Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto výzvy

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 169 446,80 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe rozpočtu a projektovej dokumentácie.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske

12. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Mesto Strážske

13. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Je jedným z kritérií. Predpokladaná lehota je do 180 pracovných dní odo dňa účinnosti a platnosti zmluvy. Konečná lehota výstavby bude určená z ponuky úspešného uchádzača.

14. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady nie sú vypracované, všetky potrebné údaje sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, ktorá je dostupná priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na stránke mesta https://strazske.sk/uradna-tabula/ a tiež na elektronickej platforme http://www.evoservis.sk/torvo/

15. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), Poskytovateľ: Ministerstva životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Operačný pro-gram Kvalita životného prostredia a vlastných zdrojov (kód projektu 310011AYL7). Projekt bude prebiehať formou predfinancovania a refundácie.
Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného styku po ukončení resp. po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela. Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.
Zmluvné strany sa dojednali, že v prípade nezabezpečenia finančného krytia a tým predĺženia doby vykoná-vania diela budú do ceny diela premietnuté aj všetky preukázateľné náklady. Cenové vplyvy sa do ceny za dielo budú premietať aj pomocou indexu vývoja stavebných prác, publikovaného štvrťročne Štatistickým úradom SR za príslušné obdobie.
Kód CPV: 45000000-7 Stavebné práce

16. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk je do 17.06.2022 do 12:00 hod.

17. Spôsob tvorby ceny:
Záujemcom/uchádzačom ponúknutá cena musí byť vyjadrená v Eurách, predložená cena bez DPH, DPH a celková cena s DPH.
Cenovú časť ponuky spracuje záujemca/uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovitým roz-počtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov. Rekapitulácia nákla-dov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH.
Záujemca/uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výka-zom výmer. Záujemca/uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo vý-kaze výmer. V prípade, že záujemca/uchádzač neocení všetky položky uvedené vo výkaze výmer, alebo rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou cenou ako súbor (bez podrobného rozpisu), takáto ponuka záujemcu/uchádzača nebude akceptovaná. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.
Cena za stavebné práce musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskor-ších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

18. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

P.č. NÁZOV KRITÉRIA RELATÍVNA VÁHA KRITÉRIA
1. Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúhlená na 2 desa-tinné čísla) 70
2. Lehota výstavby v pracovných dňoch 30

Kritérium č.2- Lehota výstavby v pracovných dňoch:
Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach - záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických noriem. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať uchádzačom deklarovanú prácu cez víkendy (sobota, nedeľa) ani dni pracovného pokoja súvisiace so štátnymi sviatkami. Uvedená požiadavka vyplýva z hodnotiaceho kritéria, ktoré je požadované deklarovať v celých pracovných dňoch. To znamená, že stano-venie lehoty výstavby v pracovných dňoch musí byť v súlade so zákonom č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa § 85 a § 86, kde je určené, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pra-covný čas zamestnanca je najviac 40 hodín týždenne.
Verejný obstarávateľ určil nasledovné pravidlá uplatnenia kritérií, ktorými zabezpečuje kvalitatívne rozlíše-nie splnenia jednotlivých kritérií tak, aby boli nediskriminačné a podporovali čestnú hospodársku súťaž:
- V kritériu 1. sa bude hodnotiť cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky. Návrh na plnenie kritéria 1 pozostáva z ceny za výstavbu diela podľa týchto súťažných podkladov . Maximálny počet bodov, ktorý predstavuje 70 bodov, bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne na základe výsledku podielu najnižšej navrhnutej ceny za celý pred-met zákazky a navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 70.
Výpočet: (najnižšia cena / cena hodnoteného uchádzača) x 70 b
- V kritériu 2. sa bude hodnotiť lehota výstavby vyjadrená v celých pracovných dňoch. Návrh na pl-nenie kritéria 2, t. j. celková lehota tvorí súčet pracovných dní navrhovaných v rámci realizácie diela. Maxi-málny počet bodov, ktorý predstavuje 30 bodov, bude pridelený ponuke s najkratšou celkovou lehotou teda najnižšiemu súčtu pracovných dní. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne na zá-klade výsledku podielu najkratšej navrhnutej celkovej lehoty vyjadrenej v pracovných dňoch a navrhnutej celkovej lehoty aktuálne hodnotenej ponuky, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t. j. 30.
Výpočet: (najnižšia lehota : lehota hodnoteného uchádzača ) x 30 b
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk ako celok a zostaví sa poradie ponúk.
V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ si vyhra-dzuje právo požiadať o vysvetlenie v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní.
Úspešným uchádzačom pri zadávaní tejto zákazky s nízkou hodnotou sa stane uchádzač, ktorého ponuka získa najvyšší počet bodov.

19. Podmienky účasti záujemcov/uchádzačov:
• Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia: Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní alebo spôso-bom podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania. Záujemca/uchádzač nepredkladá doklady, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov na UVO, predkladá čestné vyhlásenie podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Záujemca/uchádzač, ktorý nemá platný zápis v Zozname hospodárskych subjektov je povinný predložiť do-klady. § 32 ods. 1 - Verejného obstarávanie sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
e) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce podľa predmetu zákazky,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej re-publike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
§ 32 ods. 2 - Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením
Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
• Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. b) - zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vy-hlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených sta-vebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2.bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené
Minimálna požadovaná úroveň technickej alebo odbornej spôsobilosti:
Uchádzač predloží zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je daný predmet zákazky v zmysle rozsahu uvedeného v PD, výkaze výmer, uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov (t. j. päť rokov predchádzajúcich poslednému dňu od vyhlásenia verejného obstarávania a v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest, lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných pod-mienok pričom uchádzač predloží najmenej 1 potvrdenie o uspokojivom vykonaní uskutočnených staveb-ných prác rovnakého alebo podobného charakteru, súpis všetkých referencií musí byť v minimálnej sú-hrnnej hodnote 160 000,00 EUR bez DPH. Na preukázanie tejto podmienky môže uchádzač použiť vyplnený “Formulár A”, ktorý je súčasťou tejto časti podkladov.
Záujemca/uchádzač môže predbežne nahradiť doklady určené obstarávateľom na preukázanie splnenie podmienky účasti čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa podmienku účasti určenú obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením podľa § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní nahradil.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať ekvivalent dokumentov požadovaných podľa § 32 a 34 zákona tejto časti výzvy na predkladanie ponúk v bode 16, body 1 až 2.
• Zmluva o dielo podpísaná štatutárnym orgánom
• Spracovať a predložiť harmonogram stavebných prác

20. Ponuka:
Ponuku je potrebné predložiť v 1 vyhotovení.
Povinné náležitosti ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mailová adresa osoby zodpovednej ponuku, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením pred-metu zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá.
• Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 3, (podľa požiadaviek stanovené v bode 14 tejto Výzvy).
• Formulár A (vzorový formulár, záujemca/uchádzač môže predložiť aj iný formulár, potvrdenie, referenciu o vykonaných stavebných prácach) – Príloha č. 4
• Ocenený Výkaz výmer – stačí predložiť 1x – Príloha č. 2
• Harmonogram stavebných prác - stačí predložiť 1x
• Štatutárnym orgánom podpísaný návrh Zmluvu o dielo – Príloha č. 5
• Uchádzač v ponuke uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných sub-dodávateľov a predmety subdodávok, Príloha č. 6 tejto Výzvy - stačí predložiť 1x
• Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom záu-jemcu/uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musí byť ponuka podpísaná štatutárnym zástupcom kaž-dého člena skupiny.
Všetky požadované doklady, ktorými záujemca/uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verej-nom obstarávaní, resp. ďalšie požadované dokumenty musia byť kópie dokladov v elektronickej podobe .

21. Vyhodnotenie ponúk:
Pri vyhodnocovaní ponúk sa bude postupovať podľa § 40 (Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti) a § 53 (Vyhodnocovanie ponúk) a podľa § 54 (Elektronická aukcia) zákona o verejnom obstarávaní. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk sa použije elektronická aukcia. Na účasť v elektronickej aukcii budú vyzvaní súčasne všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie nových cien. Uchádzači sa elektronickej aukcie budú zúčastňovať prostredníctvom EVOSERVISu. Prostredníctvom EVOSERVISu im bude elektronickými prostriedkami poslaná výzva na účasť v elektronickej aukcii. Vo výzve na účasť v elektronickej aukcii budú uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie v zmysle § 54 zákona o verejnom obstarávaní. Po skončení elektronickej aukcie na základe výsledku elektronickej aukcie všetkým uchádzačom bude do-ručená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii. Uchádzači, ktorí v aukcii menili svoju ponuku - cenu budú vyzvaní, aby predložili nový položkový rozpočet podľa upravenej ceny po aukcii a nový návrh na plnenie kritérií.

22. Elektronická aukcia• Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa usku-toční po úvodnom vyhodnotení ponúk. • Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylú-čení a ktorých ponuky spĺňajú určené požiadavky, na účasť v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elek-tronickej aukcii bude odosielaná na e-mailovú adresu určenú pre elektronickú komunikáciu v elektronickej aukcii, ktorú uchádzač uviedol vo svojej ponuke. • Elektronická aukcia bude mať jedno súťažné kolo v dĺžke 30 minút (slovom: tridsať minút), pričom pre všetkých účastníkov aukcie je záväzný serverový čas. • Predlžovanie elektronickej aukcie nebude možné. • Verejný obstarávateľ po skončení elektronickej aukcie uzavrie zmluvu o dielo na základe výsledku elektro-nickej aukcie. • Po skončení elektronickej aukcie na základe výsledku elektronickej aukcie uchádzači predložia upravený dokument „Návrh na plnenie kritérií“ (Príloha č. 3 týchto súťažných podkladov) podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača a zároveň predložia elektronicky prostredníctvom Certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS aj aktualizovaný výkaz výmer. • Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú aukciu, ak by sa aukcie zúčastnil len jeden uchá-dzač. Pre predkladanie cenových ponúk v rámci EA a ich vyhodnocovanie v EA sa stanovuje: a) Kritériá, ktoré budú predmetom elektronickej aukcie: Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH (zaokrúh-lená na 2 de-satinné čísla) a) Minimálny krok zníženia: 1,00 € b) Maximálny krok zníženia zadanej hodnoty: neuplatňuje sa c) Počet desatinných miest: 2 d) Nastavenie počtu úspešných (očakávaných ) víťazov: 1 e) zobraziť hodnoty najlepšej ponuky: áno - počas celého konania e-aukcie bude uchádzačovi zobrazené jeho relatívne umiestnenie/postavenie – uplatnené f) vstupné hodnoty uchádzačov sú záväzné Pravidlá elektronickej aukcie: • Na vykonanie elektronickej aukcie sa používa certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS . Certifiko-vaný elektronický nástroj EVOSERVIS je dostupný na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ • Popis čo je to identifikácia a autentifikácia: • Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity, pozostáva z dvoch zložiek: a) Identifiká-cia - login, meno používateľa, prihlasovacie "ID"., b) Autentizácia - overenie identity jedinečným prízna-kom, osobné heslo, osobný certifikát vystavený na konkrétnu osobu, odtlačok prsta.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
• Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifi-kácie a autentifikácie pristupujúcej osoby. Identifikáciou sa rozumie používanie osobných identifikač-ných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia umožňuje potvrdenie elektronickej identifikácie fyzickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcu právnickú osobu. • Za účelom identifikácie a autentifikácie sa vykonáva registrácia do certifikovaného elektronického ná-stroja EVOSERVIS. Po vykonanej registrácii certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS vygeneruje au-tentifikačné údaje - meno a heslo. Autentifikačné údaje sú automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. • Autentifikačné údaje - meno a heslo slúžia na prihlásenie do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS • Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na užívateľov vo vzťahu k hardwarovému, alebo softwarovému vybaveniu • Počítač s operačným systémom Windows ( 7, 8, 10, 11), Mac OS, Linux. Pripojenie na Internet. • Odporúčané Internetové prehliadače: Firefox 93.0, Chrome 95.0, Chromium 15.0, MSIE 9.0, MSIE 11.0, Safari 4.0. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom • Podpora JavaScriptu tak, aby bol JavaScript povolený a bolo povolené ukladanie súborov Cookies. V in-ternetovom prehliadači nastavený jazyk Slovenčina. Upozornenie: Ak je uchádzač registrovaný v certifikovanom elektronickom nástroji EVOSERVIS , nevykonáva novú regis-tráciu do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS, ale používa prístupové meno a heslo, ktoré mu bolo vygenerované a doručené. Uchádzač sa prostredníctvom prístupového mena a hesla prihlási do certifikovaného elektronického ná-stroja EVOSERVIS dostupnom na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/. Po prihlásení uchádzač klikne na „Prehľad zákaziek“, vyberie predmetnú zákazku a potvrdí „Zobraziť“. Uchádzačovi sa sprístupnia všeobecné informácie o zákazke. V lehote na začatie elektronickej aukcie bude uchádzačovi sprístupnená „aukčná sieň“, kde môže predkladať (ďalšie) nové „aukčné“ ceny.

23. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný na dobu určitú nie dlhšie ako 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa § 46 zákona o verejnom obstarávaní.

24. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese overovania obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania pre zadáva-nie zákazky s nízkou hodnotou, podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej resp. elektronickej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž nevyhodnocovať a zrušiť ju, ak ani jeden uchádzač nepredložil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obsta-rávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať, ak neboli v súťaži predložené viac ako dve ponuky. Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvet-lenie ponuky. Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude vyhod-notená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy. Ostatným uchádzačom ve-rejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese výberu. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchá-dzačom elektronicky odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky / tovary – nie je prípustné dodanie tovaru staršieho, repasovaného, použitého a pod./ Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o technic-kých požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifi-káty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhod-notení odpadu, stavebný denník. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo len so subjektom, ktorý je
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade schvále-nia procesu VO zo strany riadiaceho orgánu.
Príslušné informácie týkajúce sa použitého certifikovaného elektronického nástroja, podmienky a špecifiká-cie technického pripojenia
Popis čo je to identifikácia a autentifikácia:
1. Autentifikácia je mechanizmus identifikácie a overenia identity, pozostáva z dvoch zložiek: a) Identifikácia - login, meno používateľa, prihlasovacie "ID"., b) Autentizácia - overenie identity jedinečným príznakom, osobné heslo, osobný certifikát vystavený na konkrétnu osobu, odtlačok prsta.
2. Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS zabezpečuje riadenie prístupu prostredníctvom identifiká-cie a autentifikácie pristupujúcej osoby. Identifikáciou sa rozumie používanie osobných identifikačných údajov v elektronickej forme, ktoré jedinečne reprezentujú fyzickú osobu alebo právnickú osobu alebo fyzickú osobu zastupujúcu právnickú osobu. Autentifikácia umožňuje potvrdenie elektronickej identifiká-cie fyzickej osoby alebo fyzickej osoby zastupujúcu právnickú osobu.
3. Za účelom identifikácie a autentifikácie sa vykonáva registrácia do certifikovaného elektronického ná-stroja EVOSERVIS. Po vykonanej registrácii certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS vygeneruje au-tentifikačné údaje - meno a heslo. Autentifikačné údaje sú automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii.
4. Autentifikačné údaje - meno a heslo slúžia na prihlásenie do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.
5. Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS nevyžaduje žiadne zvláštne požiadavky na užívateľov vo vzťahu k hardwarovému, alebo softwarovému vybaveniu.
6. Počítač s operačným systémom Windows (7, 8, 10, 11) Mac OS, Linux. Pripojenie na Internet.
7. Odporúčané Internetové prehliadače: Firefox 93.0, Chrome 95.0, Chromium 15.0, MSIE 9.0, MSIE 11.0, Safari 4.0. Internetový prehliadač musí podporovať 256 bitové SSL certifikáty pre šifrovanie komunikácie so serverom.
8. Podpora JavaScriptu tak, aby bol JavaScript povolený a bolo povolené ukladanie súborov Cookies. V inter-netovom prehliadači nastavený jazyk Slovenčina.
9. Upozornenie: Ak je uchádzač registrovaný v certifikovanom elektronickom nástroji EVOSERVIS, nevyko-náva novú registráciu do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS, ale používa prístupové meno a heslo, ktoré mu bolo vygenerované a doručené.
10. Uchádzač sa prostredníctvom prístupového mena a hesla prihlási do certifikovaného elektronického ná-stroja EVOSERVIS dostupnom na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ .
Po prihlásení uchádzač klikne na „Prehľad zákaziek“, vyberie predmetnú zákazku a potvrdí „Zobraziť“.
Formát kódovania a šifrovania:
1. Šifrovaná komunikácia: Certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS používa na kontrolu autenticity ser-vera a šifrovanie komunikácie medzi počítačom užívateľa a serverom certifikovaného elektronického ná-stroja EVOSERVIS protokol HTTPS. Prehliadač overuje identitu servera pomocou elektronického certifi-kátu, ktorý bol pre server vydaný medzinárodnou certifikačnou autoritou.
2. Skontrolujte, či prehliadač komunikuje s certifikovaným elektronickým nástrojom EVOSERVIS šifrovaným spôsobom, t. j. či používa šifrovaný komunikačný protokol HTTPS a je pripojený na server certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS.
3. Pri použití šifrovaného spojenia musí internetová adresa certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS v internetovom prehliadači v poli pre zadanie webovej adresy začínať https://www.evoser-vis.sk... a v prípade prehliadača Internet Explorer ver. 9 a vyššie sa v poli vedľa webovej adresy zobrazí symbol žltej zámky signalizujúci, že ide o chránené spojenie.
4. Komunikácia – šifrovaný protokol SSL, šifrovanie SHA256RSA. SSL spojenie funguje na princípe asymet-rické šifry, kedy každá z komunikujúcich strán má dvojicu šifrovacích kľúčov - verejný a súkromný. Klient pošle serveru požiadavku na SSL spojenie, spolu s rôznymi doplňujúcimi informáciami (verzia SSL, nasta-venie šifrovanie atď.).Server pošle klientovi odpoveď na jeho požiadavku, ktorá obsahuje rovnaký typ in-formácií a hlavne certifikát servera.
5. Podľa prijatého certifikátu si klient overí autentickosť servera. Certifikát tiež obsahuje verejný kľúč ser-vera. Na základe doteraz získaných informácií vygeneruje klient základ šifrovacieho kľúča, ktorým sa bude šifrovať následná komunikácia. Ten zašifruje verejným kľúčom servera a pošle mu ho.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
6. Server použije svoj súkromný kľúč k rozšifrovanie základu šifrovacieho kľúča. Z tohto základu vygenerujú ako server, tak klient hlavný šifrovací kľúč. Klient a server si navzájom potvrdia, že od teraz bude ich ko-munikácia šifrovaná týmto kľúčom. Je nastavené zabezpečené spojenie šifrované vygenerovaným šifro-vacím kľúčom.
7. Využívaná vydávajúca certifikačná autorita má v bežných internetových prehliadačoch prednastavený svoj certifikát, u väčšiny užívateľov teda nie je nutné importovať do internetového prehliadača tzv. koreňový certifikát (verejný kľúč), prípadne povoľovať bezpečnostnú výnimku.
8. Formáty kódovania dokumentov vkladaných do certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS :
9. Podľa § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Elektronická komunikácia vrátane doručovania sa uskutoč-ňuje spôsobom určeným funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom ktorého sa verejné ob-starávanie realizuje. Zainteresované strany musia mať k dispozícii všetky nevyhnutné informácie technic-kej povahy, ktoré sa sprístupňujú všetkým za rovnakých podmienok určených vopred verejným obstará-vateľom alebo obstarávateľom.
10. Podľa ustanovenia § 49 ods.4 zákona o VO Elektronická ponuka musí byť predložená v „oznámených komunikačných formátoch a oznámeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred oznámených formátoch kódovania a šifrovania.“
11. Z uvedeného vyplýva povinnosť pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa presne stanoviť (pre jednot-livé súbory, ktoré budú tvoriť ponuku) formáty kódovania, šifrovania a komunikačný formát.
12. K štandardom upraveným vo Výnose Ministerstva financií SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre infor-mačné systémy verejnej správy (ďalej len „výnos“) pri zverejňovaní súborov na webovej stránke, prijímaní, čítaní a odosielaní súborov pri elektronickej komunikácii patria:
• pri textových súboroch (výstupy z MS Word) formáty –.html, .htm, .xhtml, .pdf, .odt .docx a .txt,
• pri súboroch obsahujúcich tabuľky (výstupy z MS Excel) formáty – .html, .htm, .xhtml, .pdf,.txt, .ods, .xlsx a .csv,
• formát pre kompresiu súborov formáty – .zip, .tar, .gz, .tgz, .tar.gz,
• pri grafických súboroch formáty – .gif, .png, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif, .tif, .tiff, .pdf, .svg.
13. K štandardom upraveným vo výnose pri zverejňovaní súborov na webovej stránke, pri prijímaní, čítaní a odosielaní súborov nepatria bežne používané formáty MS Office s príponami .doc, pre textové súbory a formáty s príponami .xls pre súbory obsahujúce tabuľky.
14. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ:
• vkladá do certikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS súbory vo formáte, ktorý je štandardom alebo vkladá súčasne dva dokumenty toho istého obsahu v tej istej štruktúre, pričom jeden zo súborov bude v štandardnom formáte,
• má zákonnú povinnosť presne stanoviť v súťažných podkladoch formáty kódovania, formáty šifrovania a komunikačné formáty, ktoré majú povinnosť uchádzači dodržiavať pri predkladaní elektronickej po-nuky,
• môže vyjadriť v súťažných podkladoch súhlas/nesúhlas (podľa požiadavky verejného obstaráva-teľa/obstarávateľa) na prijímanie súborov v neštandardnom formáte.
Mesto Strážske, Námestie A. Dubčeka 300, 072 22 Strážske
Doplňujúce informácie:
1. Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a ku všetkým doplňujúcim podkladom, ktoré sa nachádzajú na zriadenom úložisku Úradu pre verejné obstarávanie na webovej adrese http://www.uvo.gov.sk/profily/.
2. Verejné obstarávanie sa bude realizovať elektronicky prostredníctvom certifikovaného elektronického nástroja EVOSERVIS dostupného na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/
3. Za účelom identifikácie a autentifikácie v certifikovanom elektronickom nástroji EVOSERVIS vykoná záu-jemcu/uchádzača registráciu a to vyplnením registračného formulára na webovej adrese https://www.evoservis.sk/torvo/ alebo https:// www.evoservis.sk. Po vykonanej registrácii certifikovaný elektronický nástroj EVOSERVIS vygeneruje autentifikačné údaje - meno a heslo. Autentifikačné údaje sú automaticky zasielané na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii. Registrácia v certifikovanom elektronic-kom nástroji EVOSERVIS je bezplatná.

Zodpovedný za vykonanie prieskumu trhu:
Ing. Vladimír Dunajčák, starosta
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie v zmysle ZVO:
Ing. Richard Tomík
Strážske, 01.06.2022

Prílohy na stiahnutie:
Výzva (pdf 415,06 kB)
Príloha č. 1: projektová dokumentácia (rar 2,92 MB)
Príloha č. 2 Výkaz výmer (rar 416 kB)
Príloha č. 3 Návrh plnenia kritérií, 4 Vzor „Formulár A“ - referencie, 6 Zoznam subdodávateľov (docx 22 kB)
Príloha č. 5 Zmluva o dielo (docx 416 kB)