Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Oznámenie o začatí územného konania

Obec Petrovce nad Laborcom zastúpená starostom obce Ing. Štefanom Rovňákom podala žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: Rozšírenie vodovodu Petrovce nad Laborcom - Ortáš, líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Petrovce n/L.

Mesto Strážske (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa § 117 zákona č. 50/76 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon ), v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie územného konania a na prejednanie návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 16. 6. 2022 o 11.00 hod. s miestom stretnutia v zasadačke na OcÚ Petrovce n/L.

Účastníci konania a dotknuté orgány št. správy môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na miestnom zisťovaní. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné plnomocenstvo s overeným podpisom tohto účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Táto verejná vyhláška bude vyvesená na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta Strážske a obce Petrovce n/L. po dobu 15 dní , posledný deň vyvesenia je dňom doručenia tohto oznámenia.
Do dokumentácie je možné nazrieť na MsÚ Strážske. Na neskôr podané námietky sa neprihliada. Táto žiadosť bude vybavená v lehote do 60 dní.

Súbor na stiahnutie: Oznámenie o začatí územného konania (pdf 196,73 kB)