Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Primátor mesta Strážske zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Strážskom, ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2022 (štvrtok) o 13,00 hod. v zasadačke MsÚ.

Program:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov
 3. Schválenie programu zasadnutia MsZ
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ
 6. Záverečný účet mesta Strážske za rok 2021
 7. Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta rozpočtovým opatrením č. 1/2022
 8. Zrušenie uznesenia a prijatie nového uznesenia k projektu „Výstavba kompostoviska v meste Strážske“.
 9. Návrh na schválenie podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok a spolufinancovania projektu „Regenerácia vnútro blokového priestoru Okružná - Družstevná, Strážske
 10. Správa o prenájme nebytových priestorov, pozemkov a reklamných zariadení k 31.12.2021
 11. Harmonogram prípravy rozpočtu mesta Strážske na roky 2023-2025
 12. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na II. polrok 2022
 13. Predpokladané termíny zasadnutí MsZ a plánovaný program zasadnutí MsZ v Strážskom na II. polrok 2022
 14. Správa hlavného kontrolóra o výsledku finančnej kontroly použitia vybraných dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta v roku 2021
 15. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov v ZUŠ
 16. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2021 v MŠ, ZUŠ, CVČ
 17. Informácie zo zasadnutí komisií
 18. Interpelácie poslancov
 19. Diskusia-Rôzne
 20. Záver

Materiály k MSZ:

Ing. Vladimír Dunajčák v.r.
primátor mesta