Na prevádzkovanie webu a analýzu návštevnosti používame súbory cookies.
Povoliť Odmietnuť Upraviť
Jazyková verzia: SK

Návrh plánu kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra mesta Strážske na 2. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f, ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavný kontrolór mestskému zastupiteľstvu v Strážskom návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie II. polrok 2022.

A. Kontrolná činnosť

  1. kontrola plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Strážske za prvý polrok 2022,
  2. kontrola systému prehlbovania vedomostí potrebných na výkon funkcie primátora mesta, prednostu mestského úradu a vedúcich zamestnancov mestského úradu a ich financovanie z rozpočtu Mesta Strážske za obdobie roka 2021,
  3. kontrola dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  v podmienkach mestskej samosprávy za obdobie roka 2021,
  4. kontrola vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Základnej školy Strážske za obdobie roka 2021,
  5. kontrola dodržiavania VZN Mesta Strážske č. 2/2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky a služieb,
  6. kontrola dodržiavania Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach Základnej školy Strážske za obdobie roka 2021,
  7. kontrola právnej úpravy prevádzky cintorínov, zmluvných podmienok poplatkov za služby a nájomné za prenájom hrobových miest na miestnych cintorínoch, výber a účtovanie poplatkov za obdobie roka 2021.

B. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

  1. Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu Mesta Strážske na rok 2023,
  2. Príprava a vypracovanie návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023.

Súbor na stiahnutie: Návrh plánu kontrolnej činnosti (pdf 207,33 kB)

Mgr. Ján Škutka
hlavný kontrolór